استفاده از Pooled %CV یا (Pooled SD)  بیشتر در سنجش های Parallel یا موازی و محاسبه عدم قطعیت استفاده می  شود  یعنی زمانیکه یک کنترل نرمال را به طور موازی با یک کنترل غیر نرمال همزمان استفاده می  کنید و یا اینکه یک تست با دو تجهیز متفاوت  همزمان اندازه گیری می  شود در این حالت برای محاسبه مقدار %CV total دو کنترل در دو سطح متفاوت و یا دو تجهیز متفاوت و مقایسه آن با مقدار مجاز از Pooled %CV استفاده می  کنید و %CV بدست آمده را با مقدار مجاز مقایسه می  کنید

زمانیکه %CV های مختلف در اندازه گیری یک آنالیت تاثیر گذار باشند باید از %CV انباشتی استفاده کرد
اگر در اندازه گیری آنالیت %CV درون دوری (تغییرات اندازه گیری مقدار یک آنالیت در یک ران کاری ) و %CV بین دوری (تغییرات اندازه گیری مقدار یک آنالیت در روز های مختلف ) وجود داشته باشد در این حالت باید مقدار %CV کل با مقدار %CV مجاز مقایسه می  شود.