Reference Interval Transference

در این قسمت می توانید رفرنس اینتروال درج شده در بروشور کیت را تصدیق کنید و همچنین در صورت تغییر کیت، رفرنس اینتروال جدید را با توجه به رفرنس اینتروال قبلی تعیین کنید.

برای این کار حداقل 20 نمونه از مراجعین سالم بدون سابقه مصرف دارو یا بیماری را با کیت جدید و کیت قبلی اندازه گیری کرده و نتایج را در دو ستون Old Kit و New Kit وارد کنید. همچنین حداقل و حداکثر مقادیر رفرنس اینتروال قبلی را در قسمت Old Ref Int وارد کنید. رفرنس اینتروال جدید در قسمت New Ref Int محاسبه خواهد شد.