اصطلاح Linearity در دستگاههای نوری در واقع ارزیابی حداکثر شدت نوری است که بخش فتومتریک یک دستگاه می تواند ایجاد نماید.
بنابراین در خصوص سل کانتر بخش نوری فقط برای اندازه گیری هموگلوبین کاربرد دارد.
اصولا در اندازه گیری Linearity این اصل ارزیابی می شود که قدرت ایجاد نور در اندازه گیری هموگلوبین در چه محدوده غلظتی خطایی کمتر از خطای مجاز ( Bias کمتر از 5% و یا بازیافتی Recovery بیشتر از 95% ) دارد.


برای ارزیابی خطی بودن سل کانتر ابتدا غلظت های مختلفی از Hb را همانند الگوی زیر تهیه نمائید.

در این حالت تعداد 9 لوله با غلظت های مختلف هموگلوبین ایجاد می شود

9 سری لوله ها را با دستگاه مقدار هموگلوبین را اندازه گیری نمائید

مقادیر را در جایگاه های مربوطه وارد نمائید

به جای اندازه گیری دستی تمام لوله ها مقادیر لوله اول و آخر را اندازه گیری نموده و در محل مورد نظر وارد نمائید تا مقدار مورد انتظار محاسبه شود

محور عمودی به عنوان Expected و محور افقی را مقادیر Observed در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید .بر روی نمودار به شکل زیر تفسیر نمائید  .

تفسیر : با توجه به نمودار ایجاد شده می توان تفسیری از میزان قدرت فتومتریک سل کانتر بدست آورد که مقدار بایاس سل کانتر  در اندازه گیری مقادیر غلیظ  و رقیق ، بایاس زیر 5% و ریکاوری بین 95% تا 105% باشد.