برای مقایسه دو دستگاه از نظر دقت از آزمون F-Ratio و آنالیز واریانس استفاده کرد.

برای این کار یک نمونه را با دو دستگاه از نظر یک پارامتر اندازه گیری کنید ( الزاما نیازی نیست که تعداد اندازه گیری ها با هر دو دستگاه یکی باشد ) می توانید حداقل 10 بار یا بیشتر با هر دو دستگاه آنالیت مورد نظر را اندازه گیری کنید و بعد از محاسبه واریانس مقدار F-Ratio را محاسبه کنید و با F Critical جدول مقایسه نمائید .

مقدار F برابر است با واریانس بزرگتر تقسیم بر واریانس کوچکتر ( Variance = (SD)^2 ).

تفسیر : اگر F-Ratio کمتر از F critical باشد یعنی دقت دو دستگاه مناسب است و اگر بزرگتر شود آزمون تایید نمیشود.اما لزوما مشخص نمی کند که دقت کدام دستگاه یا کیت برتر است فقط نسبت بهم مقایسه می شوند. Fratio باید از Fcrtical کمتر باشد.