در قسمت Manual سیگما متریک بر اساس Method Decision Chart، با وارد کردن اطلاعاتی در جدول مشخص شده می توان سیگمای تست را محاسبه کرده و تفسیر کامل سیگما صورت می گیرد.

برای تعیین سطح سیگمای تستهایمان در این قسمت مشخصات هر تست اعم از TEa،BIAS و CV را وارد کرده و  سطح سیگما را مشخص می کنیم.

Manual sigmametricاگر سطح سیگما کمتر از 2 باشد ما مجاز به پذیرش آن تست در آزمایشگاه نیستیم، اگر سطح سیگما بین 2 تا 3 باشد ما مجدد نمی توانیم از سیگما استفاده کنیم و باید نمودار لوی جنینگ را با دو سطح کنترل داشته باشیم.

درجه بندی سیگما : 

Sigma<1 — Unacceptable   غیرقابل قبول

Sigma>1& <2 — Poor          ضعیف

Sigma>2& 3 — Margin        لب مرز

Sigma>3& <4 — Good        خوب

Sigma>4& <5 — excellent  عالی

Sigma>6 — World Class       کلاس جهانی