آموزش رسم نمودار Levey Jennings #

نمودار levey jennings در قسمت کنترل کیفیت کمی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت تریتا بر اساس قوانین وستگارد و who برای 2 سطح و 3 سطح کنترل، تفسیر انجام می شود و به این ترتیب می توان خطایابی را سریع تر از زمان یک سطح کنترل تشخیص داد و رد نتایج را مشخص کرد.

برای ترسيم اولين  چارت کنترلی اگر از ماه قبل SD ، میانگین نداشتید باید مراحل زير انجام شود :

نمونه های کنترلی را 20 بار آزمايش و ميانگين و انحراف معيار را محاسبه نماييد. که داده های این قسمت را در کالکیولیتر وارد کنید.

20تا دیتا مربوط به هر سطح کنترل را در ستون Value وارد کنید.میانگین ، CV ، SD محاسبه می شود.هم چنین می توانید نتایج ارزیابی خارجی کیفیت را در زیر کادر سبزرنگ برای محاسبه بایاس استفاده کنید. که Lab result نتیجه آزمایشگاه شما و target میانگین همگروه ها می باشد، بصورت خودکار بایاس حساب میشود که باید از بایاس مجاز کمتر باشد. 

وقتی Bias  و CV را حساب کردید توتال اِرور ( total error) محاسبه می شود.

پس از محاسبه ی این اعداد وارد قسمت کنترل چارت میشویم تست انتخاب شده، و براساس سطوح کنترلی که استفاده می شود تیک فعال هر کنترل را زده تا برای هر کنترل بتوان منحنی مجزا یی رسم کرد.

قوانين Levey-Jenning در بطن دو قانون وستگارد و WHO قرار دارد و تفسیر را علامت بزنید.

در باکس مربوطه به اطلاعات اولیه ی هرکنترل نیاز است عدد میانگین و SD که در قسمت calculator محاسبه شده را وارد کرده و تاریخ انقضا ، سریال ساخت و نام کنترل را ثبت کرد. سپس ذخیره را بزنید.

Max  و min هر کنترل را وارد نمایید. و در قسمت Data Entry  اعداد روزانه کنترل را وارد نمایید. اگر خطایی داشته باشید کادر مربوط به خطا برایتان باز میشود و اقدام اصلاحی خود را یادداشت نمایید.

همچنین در قسمت data table تمامی داده ها به همراه error ها قابل رویت بوده و می توان به صورت دقیق متوجه روند انجام تست در یک ماه شد.

تفسیر نمودار ها به صورت ترکیبی و اینتراکتیو بوده  و نمودار ها در ارتباط با یکدیگر و ران های مختلف تفسیر خواهند شد.

 در آخر پس از اتمام ماه می توان با کلیک بر روی انتقال به ماه بعد میانگین و CV،SD جدید را به ماه بعد انتقال داد. 

دسترسی سریع برای جابجایی راحت تر بین تست ها برای کاربر میباشد.

تفسیر خطاها : 

 1:2S يک کنترل خارج از محدوده 2 SD ± بمعنی هشداربوده و لزوم بررسی ساير قوانين را مطرح می‌سازد.

1:3S يک کنترل خارج از محدوده 3 SD ± باعث رد نتايج شده و می تواند نشاندهنده خطای راندوم يا شروع خطای سيستماتيک باشد.

2:2S  دوخوانده متوالی هم جهت و خارج از محدوده 2 SD ± باعث رد نتايج شده و به خطای سيستماتيک حساس می‌باشد.

R:4S يک خوانده خارج از محدوده 2 SD + و ديگری خارج از محدوده 2 SD –   باعث رد نتايج گرديده ونشانگر خطای راندوم می‌باشد.

4:1S چهار خوانده متوالی و همسو،  خارج از محدوده 1 SD + يا 1 SD-  و حداقل يكي از اين خوانده ها خارج از 2SD ±  باشد باعث رد نتايج می‌شود و به خطای سيستماتيک حساس می‌باشد.

10X خوانده متوالی در يک طرف ميانگين (بالا يا پائين ميانگين و بدون توجه به اندازه انحراف) و حداقل يكي از اين خوانده ها خارج از 2SD ± باشد   باعث رد نتايج می‌شود و به خطای سيستماتيک حساس می‌باشد.

– قانون اول WHO  يك خوانده خارج از محدوده 2SD باشد.   هشدار

– قانون دوم WHO  – اگر يك خوانده خارج از محدوده 3SD باشد.   غير قابل قبول  ( خطای سيستماتيک يا راندوم)

– قانون سوم WHO   اگر دو خوانده  متوالي خارج از محدوده 2SD باشد.   غير قابل قبول   ( خطای سيستماتيک )

 – قانون چهارم WHO اگر چهار خوانده  متوالي خارج از محدوده 1SD باشد.   غير قابل قبول( خطای سيستماتيک)

 – Shift  : اگر شش الي هفت خوانده  متوالي در بالا يا پايين ميانگين باشد.   هشدار  ( خطای سيستماتيک)

Trend- :

– اگر هفت خوانده  متوالي سير صعودي داشته باشند.  Positive Trend     غير قابل قبول

– اگر هفت خوانده  متوالي سير نزولي داشته باشند.  Negative Trend     غير قابل قبول

همینطور می توان در قسمت cusum جهت چک خطا ی سیستماتیک، رسم منحنی را مشاهده کرد.وقتی اعداد کنترلی در لوی جنینگ وارد شود بصورت خودکار نمودار کیوسام نیز رسم میشود. و از بخش data table میتوان جزئیات را مشاهده نمود.

در تب list ، فهرست کامل تست هایی که منحنی رسم شده، قابل مشاهده است و همچنین می توان بر اساس بخش ، نام تست و یا داده ، تست مورد نظر را جستجو کرد.

سوالات متداول #