این آزمون حالت خاصی از آزمون کای دو است که در آن نتایج آزمایش های حاصل از دو روش در دو دسته مثبت و منفی تقسیم بندی می گردد.

نتیجه این دسته بندی جدول توافقی است که از دو سطر و ستون تشکیل شده است.

آزمون x2  در این حالت خاص از رابطه زیر بدست می آید:

a و b و c و d به ترتیب فراوانی های مثبت و منفی مشاهده شده در روش های اول و دوم را نشان می دهد.

طبق تصویر فوق می توان نتیجه گرفت که دو آیتم مقایس شده که می تواند دو روش باشد بصورت مثبت و منفی مشابه هم عمل می کنند و تفاوت معنی داری بین نتایج آن دو وجود ندارد.