روش شيميايی اندازه گيري هموگلوبين در خون با روش سيان مت هموگلوبين روش مرجع اندازه گيری هموگلوبين به روش دستی می باشد که برای کاليبراسيون سل کانترها نيز کاربرد دارد.

برای دستيابی به نتايج صحيح رعايت نكات زير هنگام آزمايش ضروري مي باشد.

1-از ظروف شيشه اي كه از نظر صحت در حد استاندارد(Class A) و از لحاظ شيميايي تميز باشند ، استفاده شود .

2-از دقت و صحت عملكرد سمپلرها ، اسپكتروفتومتر و يا فوتومتر با استفاده از برنامه هاي كنترل كيفيت ، اطمينان حاصل نمود. ( کليه مستندات کنترل کيفیت ثبت گردد )

3-در صورت امكان از درابكين با تركيب توصيه شده NCCLS‌ (كميته بين المللي استاندارد هاي آزمايشگاههاي تشخيص طبي) استفاده شود.

براي رسم منحني استاندارد هموگلوبين ابتدا مي بايست از محلول استاندارد هموگلوبين رقتهاي مختلف 1/2 ،1/3 و 1/4 تهيه و جذب نوري آنها را در طول موج 540 نانومتر مقابل بلانك ( درابکين ) قرائت نمود. پس از تعيين مقدار هموگلوبين هر رقت ، OD های بدست آمده را در ستون سمت چپ وارد می کنیم و سپس OD های بدست آمده از هموگلوبین نمونه های مجهول را در کادر سمت راست قرار می دهیم و بعد از تعیین ضریب محاسباتی، منحنی برای ما رسم می شود.