برای صحه گذاری خطی بودن یک کیت گلوکز که در کیت 280 ذکر شده است از دو نمونه رقیق و غلیظ با مقدار 40 و 300 میلی گرم در صد استفاده می کنیم.
و حداقل برای اجرای این ارزیابی تهیه 5 غلظت مختلف ( 5 نقطه ) الزامی است تهیه می کنیم.
هر کدام 3 بار اندازه گیری می شود و مقدار Bias را برای هر غلظت محاسبه می کنیم و با استفاده از CV آزمایشگاه مقدار TE محاسبه می شود.

ابتدا در این فرم پس از انتخاب تاریخ و تست و…، باید یک غلظت بالا و یک غلظت پایین از تست را وارد کنیم. در قسمت sample volume حجم نمونه ایی که باید تهیه کنیم و در point تعداد حداقل 5 نقطه ودر قسمت assay حداقل 2 یا 3 مرتبه خوانش نمونه را یادداشت می کنیم. TEa و CV آزمایشگاه را وارد می کنیم. اینتر میزنیم .ودر پایین کادر ادعای کیت را یادداشت می کنیم.

سپس جدول زیر نمایش داده میشود و طبق راهنمای جدول برای هر نمونه غلظت ها را خودمان تهیه میکنیم و به دستگاه میدهیم. هرجا که TE نمونه بالاتر از TEa شود ادعای کیت رد میشود .


با توجه به نتیجه ارزیابی مقدار خطی بودن کیت تا غلظت 170 است بنابراین اگر در کیت مقدار ادعا شده بیشتر از این باشد کیت در اعتبار سنجی رد می شود.
با توجه به ادعای کیت که برابر 280 بود این کیت رد شد ، این پروسه اعتبار سنجی است
حال اگر آزمایشگاه بخواهد از این کیت استفاده کند می تواند مقدار خطی بودن را 170 ( بدست آمده در صحه گذاری آزمایشگاه ) قرار داده و از کیت استفاده نماید .پس فرق بین صحه گذاری و تصدیق یا تائید در این ارزیابی مشخص شد.

در صحه گذاری پس از اینکه ادعای کیت تائید نشد ولی آزمایشگاه می تواند بر اساس محاسبه شاخص خطی بودن کیت را استفاده نماید ولی در تصدیق این امتیاز از آزمایشگاه سلب می شود و آزمایشگاه فقط در حد تائید و عدم تائید کار کرده  .