فهرست

تست هایی که برای غربالگری استفاده می شود عمدتا دارای حساسیت بالا بوده بنابراین دارای مثبت کاذب بالاتری هستند.

و برعکس تست هایی را برای آزمون های تائیدی استفاده می کنند که دارای ویژگی بالاتری داشته و در نتیجه این تست ها دارای مثبت کاذب کمتری هستند.

اصطلاح دیگری در تفسیر تست ها علاوه بر حساسیت و ویژگی ارزش اخباری تست هاست که به دو نوع ارزش اخباری منفی و ارزش اخباری مثبت تقسیم می شود و هر دو این ارزش ها متاثر از میزان شیوع بیماری در منطقه ( Prevalence ) است که می تواند بر ارزش نهایی تست تاثیر گذار باشد.

بحث اعتبار یا Validity توانايي آزمون در جدا كردن يا تشخيص كساني كه بيمار هستند از كساني كه بيمار نيستند  تمرکز می کند .و دو جزء دارد  الف : حساسيت (Sensitivity)  ب :ويژگي (Specificity)  هر دو با درصد بيان مي شود.

مثبت حقيقي  True Positive  كساني كه بيمار هستند و آزمون آنها مثبت مي باشد.

منفی حقيقي  True Negative  كساني كه سالم هستند و آزمون آنها منفی مي باشد.

مثبت کاذب  False Positive  كساني كه سالم هستند ولی نتیجه آزمون آنها مثبت مي باشد.

منفی  کاذب  False Negative  كساني كه بیمار  هستند ولی نتیجه آزمون آنها منفی مي باشد.

در منفی کاذب
افرادي كه واقعاً بيمارهستند از سالم بودن خود  مطمئن  مي شوند.  در نتيجه فرد به پديدار شدن علائم دقت نمي كند و در نتيجه تشخيص و درمان وي به تأ خير مي افتد.  بنابراين لازم است آزمون غر بالگري  منفي كاذب كمي داشته با شد.

در مثبت کاذب
افرادي كه واقعاً سالم هستند در سالم بودن خود  شك مي كنند.  در نتيجه افراد سالم تحت آزمايشات بعدي براي تشخيص قرار مي گيرند كه در بعضي موارد مشكل، ناراحت كننده ،اضطراب آور و گران است.  و اين آزمايشات تا وقتي سالم بودن افراد ثابت شود ادامه خواهد يافت.  که گاها هزینه های  هنگفتی به فرد تحمیل میکند .

بنابر این بر اساس موارد ذکر شده حساسیت و ویژگی تست ها را ارزیابی می کنیم .

حساسیت Sensitivity
توانايي آزمون در تشخيص درست همه كساني كه بيمار هستند.
حساسيت    90% يعني 90% بیمارانی كه غربال مي شوند مثبت حقيقي خواهند بود و بقيه منفي كاذب.
وقتي ناديده گرفتن يك بيماري جريمه سنگين دارد بايد آزمون با حساسيت بالا به كار رود.
در مراحل اوليه يك بررسي تشخيصي كه احتمال هاي زيادي وجود دارد از آزمون با حساسيت بالا بايد  استفاده شود.

در واقع حساسیت عبارت است از نسبت مثبت های حقیقی به کل بیماران.

ویژگی  Specificity
توانايي آزمون براي تشخيص درست همه  كساني كه بيمار نيستند 
ويژگي 95%  يعني 95% افراد سالمی كه غربال مي شوند منفي حقيقي خواهند بود و بقيه مثبت كاذب.
اين آزمون ها وقتي مورد نيازند كه نتايج مثبت كاذب  موجب صدمات فيزيكي، عاطفي يا مالي براي بيماران می شود.

ویژگی یعنی تعداد منفی حقیقی در کل افراد سالم غربال شده.

Predictive Value

یا ارزش اخباری  یا ارزش پیشگویی

Positive predictive Value

یعنی اگر نتیجه  آزمایش گلوکز ادرار فردی با این نوار ادرار  مثبت باشد  (مثال بالا )  چقدر احتمال دارد که فرد مبتلا به دیابت باشد .

و یا اگر یک فرد سالم با نوار ادرار فوق دارای نتیجه منفی شود چقدر احتمال دارد که فرد سالم باشد ( مبتلا به دیابت نباشد )

از این محاسبات برای ارزیابی ازمایش های کیفی ( مثبت یا منفی ) استفاده می شود .

Kappa Agreement #

شاخص کاپا، ارزیابی همخوانیِ داده‌های وصفی
از این شاخص برای هم خوانی دو تست کیفی استفاده می شود و باید این هم خوانی اتفاقی و بر اساس شانس نباشد.طبق تعریف محاسبه شاخص کاپا هم خوانی نهایی بر هم خوانی مورد انتظار ،وجود هم خوانی با ضریب بالا نشانه ی صحیح بودن روش نیست و باید دقت شود تست جدید با روش های معتبر مقایسه شود.
تفسیر ارزش کاپا:
مقادیر بالای 0.75 هم خوانی عالی ، مقادیر 0.4 تا 0.75 هم خوانی خوب و نسبتا خوب و مقادیر کمتر از 0.4 هم خوانی ضعیف دارند.

میزان شیوع بیماری در منطقه  Prevalence  Rate در ارزش پیشگویی بسیار تاثیر گذار است و بر اساس میزان شیوع بیماری می توان بر اساس مقدار حساسیت و ویژگی یک تست در باره ارزش درستی  نتایج آن پیشگویی کرد .