یکی دیگر از روش های کنترل کیفیت ، آزمایش بازبینی یا چک تست است (  روش انجام همانند تست مضاعف بوده و فقط بر خلاف تست مضاعف که  دو اندازه گیری بدون فاصله زمانی و پشت سر هم بوده ولی در چک تست فاصله دو اندازه گیری 3 تا 4 ساعت و گاهی تا 6 ساعت است   )  که نشانگر خطاهای تصادفی و تغییرات در پایداری نوسانات دستگاهها و معرف ها  در بازه معین  ( یک ران کاری ) است .

و بیشتر در  هماتولوژی کاربرد دارد ولی منعی هم در کابرد در سایر بخش ها ندارد . که در ارتباط با  نگه داری نمونه ها در دمای مناسب ( یخچال ) قابل اجرا می باشد.
 بدین ترتیب که در ابتدای سری کاری یا صبح 3 یا 4 نمونه پس از آزمایش در یخچال نگه داری شده و در انتهای سری کاری و یا بعد از ظهر مجددا مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصل از این دو آزمایش با استفاده از فرمول آزمون دوتایی مورد بررسی قرار گرفته که اختلاف نتایج در محدوده   2SD قابل قبول می باشد.
اگر نمونه ها درست نگه داری شده باشند هر گونه تغییری در نتایج خارج از این محدوده نشان دهنده اشکال در عملکرد دستگاه و یا معرف ها می باشد.

بهتر است نمونه هايی که برای آزمايش بازبينی و دوتايی آزمايش می شوند، يکسان باشند.

اگر ميزان اختلاف دو سري داده در هر پارامتر بيشتر از مقدار 2SDباشد نمايانگر بروز خطاي تصادفي و لزوم تكرار آزمايش بر روي همان نمونه مي باشد .مي بايست درهرسري کاري 4-3 نمونه به صورت مضاعف (Duplicate )آزمايش شوند تا با بررسي اختلاف خوانده ها از طريق محاسبات آماري از وجود خطاهاي تصادفي آگاه گرديد. افزايش اختلاف بين دو خوانده بيش از ±2SDمحاسبه شده ، احتمال وجود خطاي تصادفي را مطرح مي نمايد.

قسمت ورود اطلاعات همانند فرم های قبل دارای منوی مشابه مانند جدید ، ذخیره و … می باشد که با کلیک بر روی دکمه  جدید  یک رکورد جدید ایجاد می شود که شامل جدول اطلاعات مربوطه خواهد بود و پس از وارد کردن اطلاعات  پایه مانند تاریخ ، تست مورد نظر با وارد کردن حرف اول تست و دستگاه  مورد نظر را یافته و در محل مربوطه قرار می دهد  . برای هر نمونه X1 و X2 همزمان وارد شود و سپس اینتر زده شود .

تفسیر :  اختلاف هر نمونه (d) باید کمتر از SD2 باشد.اختلاف دو خوانده باید کمتر از SD2 باشد.

سوالات متداول #