آزمون T به اسامی مختلف مانند T-test , T Brittin , T student همگی یک آزمون هستند و برای ارزیابی خطای سیستماتیک ( صحت ) در آزمایشگاه می توانید از آن استفاده کنید. در آزمون T ساده دو گروه داده باهم مقایسه می شوند و اگر تائید شود دو گروه اختلاف معنی داری باهم ندارند و بالعکس.

آزمون T-Brittin برای تائید کالیبراسیون Calibaration Verification و بررسی مقدار نامیزانی با Bias استفاده می شود اگر آزمون تائید نمی شود نشان دهنده عدم صجت و خطای سیستماتیک در آزمایش است که باید موارد خطاهای سیستماتیک بررسی شود . ( این خطا می تواند مربوط به دستگاه و یا نمونه و تاثیرات نگهداری باشد .

برای این منظور در دو روز متوالی تعدادی از  نمونه از خون بیماران همان روز را انتخاب نموده و به دستگاه می دهند سپس نمونه ها را به مدت  یک شبانه روز در یخچال نگهداشته و روز بعد مجددا مورد آزمایش قرار می گیرند .

وجود اختلاف معنی دار ( مقادیر استاندارد در نرم افزار گنجانده شده است ) در دو روز متوالی نشانه عدم ثبات دستگاه مورد نطر بوده و وجود اشکال احتمالی می باشد . که بایستی اقدام ضروری انجام شود. از این آزمون برای بررسی تفاوت آماری بین دو دستگاه (دستگاه مورد اطمینان و دستگاه جدید) نیز قابل استفاده می باشد .

توجه : مقدار عددي اين آزمون براي 5 نمونه بايستي كمتر از 2/78 و براي 10 نمونه بايستي كمتر از 2/26 باشد.

تفسیر : اگر Paired T Test کمتر از Critical T2 باشد نشانه همخوانی دو روش میباشد و بصورت سبزرنگ تایید میشود و اگر بیشتر شود نشانه خطای سیستماتیک بین دو کیت یا دو دستگاه میباشد.  

X1 داده های کیت یا دستگاه اول یا روز اول و X2 داده های کیت یا دستگاه دوم یا روز دوم میباشد.