کنترل کیفیت دقت دستگاه ESR به دو روش درون کانالی و بین کانالی انجام میشود که روش کار در گزینه آبی رنگ دستورالعمل سمت چپ پایین کادر گذاشته شده و مطالعه کنید و طبق آن انجام دهید.

دقت درون کانالی یعنی یک نمونه در یک کانال بصورت مکرر 5 مرتبه یا 10 مرتبه پشت سرهم خوانش شود.

دقت بین کانالی یعنی 10 نمونه از یک فرد در 10 کانال مختلف خوانش شود.

کنترل کیفیت دقت دستگاه برای سنجش تکرار پذیری نتایج است.

نمونه ها باید شامل محدوده های سالم و غیر طبیعی باشند. سعی شود از نمونه هایی استفاده شود که مقدار ESR آنها بالا ( بیشتر از 40) باشد در مقادیر پائین به دلیل کوچک بودن میانگین معمولا محاسبه CV بالاتر خواهد بود .

توجه داشته باشید که مقدار CV مجاز را برابر 1SD در نظر بگیرید و مقدار خطای کل مجاز برابر 3SD است در برخی مقالات مقدار CV مجاز را برابر 4% ذکر کرده اند.

باید توجه داشت که ارزیابی CV باید به صورت قرائت مکرر یک نمونه در یک کانال خاص ( درون کانال ها ) و نیز قرائت مکرر یک نمونه در چند کانال مختلف ( بین کانال ها ) انجام شود و در هر دو حالت CV بدست آمده کمتر از CV مجاز باشد. 

 در این فرم ابتدا تاریخ، نام بخش، شناسه دستگاه، تعداد سنجش یعنی چند مرتبه خوانش انجام می دهید، تعداد کانال و CV مجاز را وارد کنید و اینکه دقت را براساس درون کانال یا بین کانال انجام می دهید تیک بزنید سپس اعداد را وارد جدول کنید. اگر نحوه تفسیر غیرقابل قبول یا Reject  بود در کادر توضیحات اقدام اصلاحی مربوطه را یادداشت نمایید.

قبل از خروج ذخیره را بزنید سپس از صفحه خارج شوید.