Precision Verification CLIA

اساس روش پيشنهادی ،CLIAمقايسه عدم دقت به دست آمده از تجربه کوتاه مدت آزمايشگاه با عدم دقت ادعايی سازنده به وسيله ی آزمون Fبرای اطمينان %٩۵است. برای اين کار، آزمايشگاه بايد يک نمونه ی کنترل را دست کم ٢٠بار در يک دوره ی ٢٠روزه اندازه گيری کند و انحراف معيار به دست آمده را با مقدار اعلام شده ی سازنده مقايسه کند.

 تفسیر : SD آزمایشگاه باید از SD کارخانه یا بروشور Manufacture کمتر باشد و Chi2 باید از Chi crit کمتر باشد.

Precision Verification CLSI method

نوسان درون دوری  Intra  assay Variation     Within run          تغییرات میزان یک آنالیت در اندازه گیری های مختلف در یک ران .

نوسان بین دوری  Inter assay  Variation           Between run       تغییرات در اندازه گیری های یک آنالیت در روز های (ران های ) مختلف.

اگر ارزیابی  CV within run   در یک روز کاری انجام شده باشد و بالا باشد خطاهای تصادفی در ارتباط با دستگاه و کیت بیشتر مطرح  است : مانند ناپایداری معرف و نوسان در دمای انکوباتور دستگاه و مقدار کمی می تواند  در ارتباط با کنترل باشد
ولی اگر مقدار CV Within run در تکرار روز های مختلف بدست آمده باشد  علل کنترل و کیت بیشتر می تواند مطرح باشد مانند عدم رعایت شرایط نگه‌داری کنترل و معرف ها.

اگر مقدار  نوسان درون دوری خوب باشد  ولی نوسان بین دوری بالا باشد  این وضعیت معمولا در دستگاههای اتومیشن اتفاق می افتد .
 اگر مقدار  نوسان درون دوری  و نوسان بین دوری  هردو  بالا باشد  بیشتر در  استفاده از روش های تک تستی و دستی دیده می شود.

برای مقایسه مقدار CV آزمایشگاه با هر مرجعی باید مقدار CV توتال محاسبه شود سپس با مقدار CV مجار مقایسه شود.

در فرم زیر پس از انتخاب نام بخش و دستگاه و تست باید در کادر assay تعداخوانش را وارد کنید مثلا 5 مرتبه . ران یعنی تعداد روزهای کاری. SD Claim یعنی SD بروشور کیت و تعداد کنترل ها را وارد کنید.

تفسیر : در صورتی آزمون تایید میشود که SD lab  از verfication value کمتر شود.