جهت بررسي تكرار پذيري دستگاه یا کیت  مي بايست هر ماه با استفاده از نمونه كنترل و يا نمونه هاي روزمره تكرار پذيري دستگاه را مورد ارزيابي قرار داد . و با استفاده از محاسبه ،  SD ، %CV را براي هر پارامتر محاسبه نمود در صورت مطابقت CV هر پارامتر با مقدار ادعاي دستگاه كه در كاتالوگ مربوطه آمده است  یا CV مجاز جداول معتبر دقت و تكرار پذيري دستگاه خوب است یا خیر.

جهت انجام آزمايش، نمونه خون یا سرم  را حداقل 12 بار به دستگاه داده و با محاسبه آماري  مقدار SD و %CV دستگاه را محاسبه نموده و ميزان عدم دقت مشخص مي گردد .

اگر CV تکرار پذیری آزمایشگاه بالاتر از CV مجاز باشد نشانده عدم دقت و عدم تکرار پذیری مناسب می باشد.و خطاهای رندوم باید بررسی شوند.

در این فرم اطلاعات  پایه مانند تاریخ ، تست مورد نظر با وارد کردن حرف اول تست و دستگاه  مورد نظر را یافته و در محل مربوطه قرار می دهد .هم چنین  مقادیر  %CV  مجاز  پارامتر های مختلف بایستی قبلا در محل مربوطه تعریف شده باشد . نرم افزار به محض وارد کردن دیتا ها عمل محاسبه را انجام داده .ذخیره رابزنید سپس از صفحه خارج شوید.