Duplicate / Check test

یک آزمون آماری جهت بررسی عدم دقت دستگاه می باشد  و نشان دهنده خطای تصادفی می باشد.

در این روش تعداد 10 نمونه خون طبیعی را انتخاب نموده و هر کدام را دو بار به دستگاه می دهیم و پس از وارد کردن مقادیر  همزمان مقادیر 2SD  و 2CV محاسبه شده و مقادیری که اختلاف دو نوبت آنان بیش از مقدار مجاز باشد به رنگ قرمز مشخص شده و این نمونه ها بایستی دوباره بررسی شوند .

محققین و افراد صاحب نظر در کنترل کیفی  معتقدند که  استفاده از 2CV به جای 2SD در مقادیر بالا ، نرمال و پایین دارای نوسانات کمتری بوده و در هر سه سطح حساسیت کافی دارد  در صورتیکه استفاده از 2SD می تواند به کاذب مقادیر در سطوح مختلف که اختلاف معنی دار با هم ندارند از کنترل خارج نماید  به همین علت در این نرم افزار هر دو پارامتر گنجانده شده و هر کار بری بنا به اطلاعات و حساسیت لازم می تواند یکی از این دو را انتخاب نماید و بر اساس آن دقت تست های مورد نظر را تعیین نماید

ولی توصیه نگارنده این است برای کاهش حساسیت و جلوگیری از تکرار بی مورد تست ها در صورتی که هر دو پارامتر 2CV و 2SD خارج از محدوده بحرانی  باشد تست مورد نظر تکرار شود .

قسمت ورود اطلاعات همانند فرم های قبل دارای منوی مشابه مانند جدید ، ذخیره و … می باشد که با کلیک بر روی دکمه  جدید  یک رکورد جدید ایجاد می شود که شامل جدول اطلاعات مربوطه خواهد بود و پس از وارد کردن اطلاعات  پایه مانند تاریخ ، تست مورد نطر با وارد کردن حرف اول تست و دستگاه  مورد نظر را یافته و در محل مربوطه قرار می دهد .

نرم افزار به محض وارد کردن دیتا ها عمل محاسبه انجام می شود . و با فشردن بر روی دکمه ذخیره  مراحل انجام در دیتابیس ذخیره می شود.

بهتر است نمونه هايی که برای آزمايش بازبينی و دوتايی آزمايش می شوند، يکسان باشند.

جدول اول (سمت چپ ) هر ماه یکبار و یا بعد از سرویس  پر می شود و این به عنوان شاخص برای طول ماه در نظر گرفته می شود و در روز های دیگر فقط تعدادی نمونه به صورت رندوم انتخاب شده و در جدول سمت راست وارد می شود و نرم افزار مقادیر اختلاف دو سنجش را محاسبه کرده و با مقدار شاخص بدست امده در جدول سمت چپ مقایسه می کند و در صورت بیشتر بودن اختلاف از شاخص موجود پیغام عدم دقت داده می شود.

آزمايش بازبينی (Check Test) مانند آزمايشهای دوتايی (Duplicate) انجام می شود با اين تفاوت که نمونه ها در ابتدا يا انتهای سری کاری ويا صبح وبعداز ظهر آزمايش می شوند و اختلاف نتايج آنها که طبق فرمول آزمايشهای دوتايی محاسبه می شود می بايست در محدوده SD 2+_ قرار گيرد .

اگر نمونه ها درست نگهداری شده باشند هرگونه تغييری در نتايج خارج از اين محدوده نشاندهنده اشکال درعملکرد دستگاه ويامعرفها می باشد.آين آزمايش برای بررسی هموگلوبين مناسب بوده و به ميزان کمتر برای شمارش گلبولهای قرمز و سفيد کاربرد دارد و لی برای هماتوکريت بخصوص اگر فاصله زمانی آزمايش نمونه ها بيش از 6 ساعت باشد کارايی ندارد.

اگر ميزان اختلاف دو سري داده در هر پارامتر بيشتر از مقدار 2SD و 2CV باشد نمايانگر بروز خطاي تصادفي و لزوم تكرار آزمايش بر روي همان نمونه مي باشد .

با کلیک بر روی آیکون فهرست تمام تست هایی که عمل دوتایی بر روی آنها انجام شده است با تاریخ مورد نظر ردیف خواهند شد که عمل جستجو و یافتن تست ها را کاملا ساده و آسان نموده است.