روش اول :  برای ارزیابی صحت ESR آنالایزر به روش ICSH International Concil of standardisation of hematology به روش زیر عمل می شود:
از 40 فرد با سدیمان بین mm/h 15 -105را انتخاب کرده و از هر شخص دو سری نمونه سدیمان به شرح زیر جمع آوری می کنیم:

– یکسری برای اندازه گیری با دستگاه سدیمان ریدر، داخل لوله های مخصوص دستگاه که حاوی سیترات سدیم %3.2میباشد. ( رقت 1 به 4)
– یک سری داخل لوله EDTAدار برای روش مرجع ( همانند نمونه CBC ) که هماتوکریت باید روی 35 درصد تنظیم شود که در گزینه آبی رنگ دستورالعمل فرمول اصلاح هماتوکریت را قرار دادیم حتما مطالعه کنید.

اختلاف بین ESR اندازه گیری شده با دستگاه و ESR به روش مرجع به واسطه رقیق شدن نمونه برای روش مرجع است و دستکاری که در روش مرجع بر روی نمونه ایجاد می شود که حتما باید هماتوکریت به کمتر از 35% برسد ولی در روش دستگاهی هماتوکریت معمولا بالاتر است.
سپس با استفاده از جدول ارائه شده توسط ICSH مقادیر مقایسه می شوند.

 تفسیر جواب : در صورتی آزمون تائید می شود که حداقل 90درصد نتایج با جدول همخوانی داشته باشند  .

در صورتیکه آزمون تایید نشود نشاندهنده خطای سیستماتیک است و برای بررسی های بیشتر باید با شرکت پشتیبان تماس بگیرید .

در این فرم دیتاها را وارد جدول سمت چپ که روش مرجع نوشته شده وارد میشود و نحوه تفسیر بصورت accept یعنی قابل قبول سبزرنگ قابل مشاهده است. و اگر جواب غیرقابل قبول باشد بصورت قرمز رنگ reject میشود.

 روش دوم :  روش CLSI با استفاده از لوله مخصوص ESR با ضدانعقاد سیترات سدیم 3.2% انجام میشود که بطور مثال 5 نمونه مختلف یا 10 نمونه بیمار  ابتدا در لوله وسترگرین ریخته و به روش دستی خوانش می کنیم سپس به دستگاه میدهیم. 

تفسیر جواب : T.Brittin آزمایشگاه باید کمتر از T.Crit (بحرانی) باشد تا نتایج قابل قبول باشد.

و اگر T.Brittin آزمایشگاه بیشتراز T.Crit (بحرانی) شود یعنی روش آزمایشگاه که همان دستگاهی هست  از روش دستی که وسترگرین میباشد فاصله دارد و نشاندهنده خطای سیستماتیک است و برای بررسی های بیشتر با شرکت پشتیبان تماس بگیرید.

در این فرم دیتا ها را باید در جدول سمت راستی وارد شود و محاسبات آن کنار جدول به نمایش در می آید.برای ارزیابی بهتر روش دستی و دستگاهی بهتر است تعداد نمونه ها حداقل 5 تا باشد.