برای بررسی Carry Over (انتقال ناخواسته) ، ترتیب خوانش محلول های iSAP و Procell به ترتیب زیر می باشد:

بعد از وارد کردن نتایج در قسمت Value،میزان Carry Over محاسبه شده باید کمتر از 100ppm محاسبه شود.

در غیر این صورت، انتقال ناخواسته رخ داده و اقدامات اصلاحی باید صورت گیرد.

Procell: Blank/Wash/Clean

iSAP:High Calibrator

ppm :Part Per Million