برای بررسی کری اور و یا انتقال ناخواسته ترتیب خوانش محلول های iSAP و Procell به ترتیب زیر می باشد:

بعد از وارد کردن نتایج در قسمت Value کری اور محاسبه شده باید کمتر از 100 PPM محاسبه شود در غیر اینصورت انتقال ناخواسته رخ داده و اقدامات اصلاحی باید صورت گیرد.