برای کالیبراسیون دستگاه Elecsys و سایر مدل های مشابه از محلول های تجاری آماده شرکت مربوطه استفاده می شود که با عنوان SAP test موجود است.

محلول های این دستگاه شامل محلول های BCR1 و  BCR2و ISAP است که با دستورالعملی بنام آزمون محیط مصنوعی (Artificial Media Test) عملکرد دستگاه را می سنجند.

BCR1 باید در حد چند صد سیگنال برای کنترل زمینه تولید کند.

BCR2 باید در حد چند صد هزار سیگنال تولید کند. این محلول توسط پروب های دستگاه به نسبت یک به 20 رقیق می شود که با این کار هم کارکرد پروب های دستگاه بررسی خواهد شد و هم در حد چندین هزار سیگنال می توان ضریب دقت سلول نوری دستگاه را برآورد کرد.

ISAP در حد میلیون سیگنال تولید دارد و دقت سلول نوری در مقادیر حداکثر سیگنال را برآورد می کند.

به علاوه برای برآورد خطای انتقالی هم کاربرد دارد.

با 3 بار ورود یک در میان Procell (محلول تمیز کننده که نباید هیچ سیگنالی داشته باشد) و ISAP می توان خطای انتقالی دستگاه را هم بررسی کرد.

در جدول زیر مقادیر قابل قبول، هشدار و غیر قابل قبول برای تمام این مراحل آورده شده است:

محدوده قرمزمحدوده نارنجیمحدوده سبزواحدشاخصردیف
>450400-450200-400Countsمیانگین سیگنال BCR11
>60%4/0-6/0%≤4/0%CVدقت BCR12
Target±≥15%Target±15%Target±10Countsمیانگین سیگنال BCR23
>3/5%2/0-3/5%≤2/0%CVدقت BCR24
21< یا 17>17-21Factor Rangeفاکتور رقت 20/1 سیگنال BCR25
>5/0%≤5/0%CVدقت 20/1 BCR26
>10/0%8/0-10/0%≤8/0%CVمحدوده iSAP7
>150100-150≤100%Ppmخطای انتقالی8
>1,300,000 یا <800,000800,000-1,300,000850,000-1,200,000Countsمیانگین سیگنال iSAP9

بنابراین نحوه وارد کردن دیتا در نرم افزار به فرم زیر است و نتایج بدست آمده در قسمت Result وارد می شود.