برای این منظور با توجه به نوع تولید کیت های افزایش دهنده و کاهش دهنده جذب نوری می توانید از دو تست کراتین کیناز ( CK ) و آلانین آمینو ترانسفراز  ( ALT یا SGPT ) استفاده نمائید.

 روش کار : در مرحله اول سه بار متوالی کراتین کیناز اندازه گیری می شود و به دنبال آن یک بار مقدار آلانین آمینو ترانسفرازهمان نمونه اندازه گیری می شود که این پریود ده بار اتفاق می افتد در نهایت 30 بار کراتین کیناز اندازه گیری شده که در میان هر سه اندازه گیری کراتین کینازیکبار آلانین آمینو ترانسفرازقرار گرفته است.


در مرحله دوم همین نمونه 30 بار متوالی فقط کراتین کینازاندازه گیری می شود.


تفسیر : برای ارزیابی مقدار انتقال ناخواسته معرف از مقادیر فقط کراتین کیناز در هر دو سری جداگانه ضریب تغییرات محاسبه می شود و اگر مقدار ضریب تغییرات در حالت اول بیشتر از مقدار ضریب تغییرات  حالت دوم ( اندازه گیری کراتین کینازبه تنهایی )  باشد انتقال محلول وجود دارد.

در روش دیگر مقدار واریانس دو نمونه را محاسبه کرده و مقدار F را رمحاسبه می نمایند اگر مقدار Fratio از مقدار F Critical یا بحرانی کمتر باشد مقدار انتقال نمونه ناچیز بوده و قابل قبول است در غیر اینصورت انتقال نمونه باید بررسی شود .