تعریف تداخل : اثر نامطلوب مواد و معرف‌های شیمیائی که در روند آزمایش تولید تداخل نموده و منجر به افزایش یا کاهش کاذب آنالیت‌های مورد سنجش می‌گردد‌. مثل تداخل بیلی‌روبین و هموگلوبین و تری‌گلیسرید و اسید اسکوربیک در واکنش‌های فتومتری یا رنگ‌سنجی که بسیار شایع است.

هرچند CLIA معتقد است این روش برای کیت هایی که توسط شرکت های معتبر  ساخته می شوند لازم نیست ، و برای  آزمايشگاھهایی  است که  روشی را خود  ساخته است يا اينکه در روش کار و يا مواد ساخت شرکت تغييری داده است بايد اين بررسی انجام شود.

ولی بر اساس بسیاری از مراجع معتبر این بررسی را حتی برای روشهای ساخت شرکتها که بدون ھر گونه تغييری آنها را به کار میبرد نيز الزامی می دانند.و معتقدند ممکن است دارو های خاصی بر روی کیت ها اثر گذار باشند که شاید توسط شرکت سازنده بررسی نشده باشند

بنابر این لازم است پيش از استفاده از کيت برای سنجش نمونه های بيماران، اثر تداخلی داروی خاص را بر روی کيت بررسی کرد.

تفاوت Recovery با Interference در این است که در Recovery، ماده مداخله گر با معرف رقابت میکند اما در  Interference  ماده مداخله گر با معرف وارد واکنش میشود.

نحوه انجام آن دقیقا شبیه آزمون Recovery است.

روش کار : برای انجام اين بررسی بايد يک محلول غليظ از ماده مداخله گر تهیه کرد. وحجم معينی از محلول غليظ مداخله گر احتمالی را به نمونه افزود، و همزمان به قسمت ديگر، به همان اندازه آب مقطر اضافه کرد. پس از انجام آزمايش بر روی هر دو لوله، اختلاف غلظت آنها را بررسی کرد تا روشن شود که آيا ماده مورد نظر اثر تداخلی داشته است يا نه.

بررسی را بايد حداقل با سه  نمونه انجام داد. ھمچنين بايد هر يک از لوله ھای دارای مداخله گر و بدون مداخله گر  را حداقل  ٣بار سنجيد و از نتيجه ها ميانگين گرفت.

حجم محلول غليظ افزوده شده به نمونه، بايد حداکثر يک دهم حجم نمونه باشد تا اثر زمینه ای بر روی نمونه نداشته باشد .

روش NCCLS EP7-P   روش مرجع ارزیابی تداخل است.

روش بررسی اثر مداخله ای بیلیروبین براندازه گیری کلسترول با استفاده از نمونه بیلیروبین 20mg%
یک میلی لیتر نمونه سرم را دو قسمت کرده و به یکی از نمونه ها 50  میکرولیتر نمونه بیلیروبین و به دیگری به همان اندازه اب مقطر اصافه می کنیم .و این کار را برای حداقل 3 نمونه انجام میدهیم

هر کدام از لوله ها را 3 بار اندازه گیری کرده و میانگین سنجش ها را بدست می آوریم. در نهایت INTERFERENCE محاسبه شده باید از TEA آن تست کمتر باشد.

با استفاده از فرمول زیر مقدار درصد تداخل را محاسبه می کنیم.

Sample Volume : مقدار حجم نمونه              Added Vol: یک دهم حجم نمونه                         

     Added Conc: غلظت کالیبراتور                   Sample: تعداد نمونه Assay: تعداد خوانش