Bias Verification / Bland-Altman Plot

نمودار Bland-Altman یک مقایسه روش هاست  که برای ارزیابی و تائید Bias ( اختلاف میانگین های دو روش ) و یا Bias ادعایی شرکت سازنده به کار می رود.
این روش در نرم افزار تریتا تحت عنوان Bias Verification CLIA 2003  قرار داده شده است.

تقریبا همانند T-test  است و بر خلاف T-test  در این متد از محدوده Confidence Interval  برای تائید مقدار نامیزانی و اختلاف میانگین ها  استفاده می شود .

تفسیر : در این ارزیابی اگر به این نتیجه برسیم که مقدار نامیزانی یا Bias ادعایی  در محدوده اطمینان قرار دارد همخوانی دو روش تائید می شود .

Bias / CV Verification

منظور از اين ارزيابی اين است که بررسی کنيم با توجه به ناميزانی و انحراف معياری که سازنده در بررسیهايش به دست آورده است، آيا يک کيت/دستگاه میتواند الزامات کيفيت بالينی نتايج را برآورده کند يا نه برای اين بررسی بايد از ترکيب ناميزانی و نوسان روش در سطوح بالينی مورد نظر خطای سنجشی کل (TE)را حساب کرد و سپس آن را با خطای کل مجاز  (ATE) مقايسه کرد.

چنانچه خطای سنجشی کل از خطای کل مجاز کوچکتر باشد، آن روش قابل قبول است.
سازندگان معمولا نتايج روش خود را با يک روش مرجع مقايسه میکنند و حاصل بررسی را به صورت يک معادله ارائه  میکنند و آزمايشگاه بايد با استفاده از آن معادله، عدم صحت را در سطوح بالينی مورد نظر حساب کند. مثلا اگر برای يک روش سنجش کلسترول معادله ی زير ارائه شده باشد.
ھمچنين سازندگان با استفاده از چند سطح کنترل  CVرا تعيين میکنند. البته ھميشه اينطور نيست که  CVدقيقا در سطوح  مورد نظر آزمايشگاه تعيين شده باشد. مثلا اگر برای کيت مثال زده شده، سازنده CVھای  ٢.۵و  ٢را به ترتيب برای سطوح ١٨٠  و  ٢٧۵ميلی گرم بر دسی ليتر گزارش کرده باشد، آنگاه آزمايشگاه بايد  CVسطح  ٢٠٠را تقريبا  ٢.۴و  CVسطح  ٢۴٠را تقريبا   ٢.٢در نظر بگيرد. در حسابگری که تقديم میگردد، معادله ی  CVدر مقابل غلظت تعيين میشود و با استفاده از آن  CVدقيق ھر  سطح محاسبه میشود.

Bias / CV Verification

ابتدا بايد در بخش “نتيجه بررسیهای انجام شده به وسيله سازنده”CVهايی را که سازنده به دست آورده است با ميانگين کنترلها وارد کرد. سپس بايد اطلاعات مربوط به عدم صحت را وارد کرد. مثلا چنانچه سازندهی يک کيت گلوکز اطلاعات زير را داده باشد:
در قسمت مربوط به “معادله خطای سنجشی کل” بايد مشخص کرد که اين حسابگر خطای سنجشی کل را با چه ضريبی برای CVحساب کند. میتوانيم به جای ٢اعداد بزرگتر مانند ٣يا ۴و حتا ۶بگذاريم.

از ترکيب ناميزانی و نوسان، خطای سنجشی کل حساب شده و زير عنوان TAEبه دو شکل درصد و مقدار نمايش داده میشود.

در بالای دو ستون بعدی مقابل عنوان CIعددی به نمايش در میآيد که نشان میدھد چه محدودهی اطمينانی در دست بررسی است. اين محدودهی اطمينان از روی ضريب وارد شده برای CVدر معادله ی خطای سنجشی کل حساب میشود.
در مورد بالا که عدد  4 را وارد کرده ايم جلوی CIعدد 99.99.نمايش داده میشود يعنی يعنی ما قصد داريم %٩٩.٩جواب  سالم توليد کنيم. چنين است که در بالا گفتم اگر بخواھيم کيفيت بالاتری به بيمارانمان ارائه کنیم بايد اعداد بزرگتری را به عنوان ضريب CVدر معادله ی TAEبگذاريم.