Paired T test یک آزمون مفید و ساده برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها یا مقایسه بین دو کیت می باشد.   از این تست به طور روتین برای بررسی عملکرد دستگاههای اتوماسیون آزمایشگاهی  مانند سل کانتر  و اتوآنالایزر استفاده می شود . این آزمون برای بررسی عدم صحت و خطای سیستماتیک میباشد.

ازاين تست براي بررسي تفاوت آماري بين دستگاه مورد اطمينان با دستگاه جديد خريداري شده مانند اتوآنالايزر نيز استفاده مي نمايند . همچنین در صورت تغییر لات کیت یا تعویض برند کیت از این آزمون استفاده میشود.

چون در این آزمون یک سری داده ها مربوط به داده های رفرنس یا مرجع است. روش مرجع یا رفرنس روشی است که نسبت به روش آزمایشگاه بالاتر و باکیفیت تر است. مثلا در صورت تغییر لات کیت، روش رفرنس کیت قبلی میباشد.

در آزمون Paired T test می توان مقدار Bias را مشخص کرد ولی آزمون های دیگر مقدار اختلاف دو آزمون قابل تفسیر است نه مقدار نامیزانی !!!

در این آزمون روش مورد استفاده روش CLSI EP15-A می باشد.

برای این منظور چند نمونه از خون بیماران را انتخاب نموده و به دستگاه می دهند سپس نمونه ها را با دستگاه دوم یا کیت دوم  هم سنجش می کنند . وجود اختلاف معنی دار نشانه عدم ثبات دستگاه مورد نطر بوده و وجود اشکال احتمالی می باشد . 

با کلیک بر روی دکمه  جدید  یک رکورد جدید ایجاد می شود که شامل جدول اطلاعات مربوطه خواهد بود و پس از وارد کردن اطلاعات  پایه مانند تاریخ ، تست مورد نطر با وارد کردن حرف اول تست و دستگاه  مورد نظر را یافته و در محل مربوطه قرار می دهد  نرم افزار به محض وارد کردن دیتا ها عمل محاسبه انجام می شود .

تفسیر : اگر Paired T Test کمتر از Critical T2 باشد نشانه همخوانی دو روش میباشد و بصورت سبزرنگ تایید میشود و اگر بیشتر شود نشانه خطای سیستماتیک بین دو کیت یا دو دستگاه میباشد.

عمده علل خطای سیستماتیک

– اشکال در کالیبراسیون مانند در نظر گرفتن ارزش نادرست برای کالیبراتور ( نادرست وارد کردن غلطت کالیبراتور ها در دستگاه اندازه گیری ) ، تهیه نامناسب، آلودگی، تغلیظ، تغییر شماره ساخت و…

– عوض کردن معرف بدون تغییر در کالیبراسیون

– تخریب تدریجی معرف

– تداخل Interference مواد موجود در نمونه بایکی از راکتیو ها ( مانند لیپیدها ، بیلیروبین ، همولیز ، ضدانعقادها و نگهدارنده ها

– صفر نکردن جذب نوری نمونه با بلانک سرم و یا بلانک معرف

– نادرست بودن غلطت استاندارد ها و کالیبراتورها

– عدم رعایت دستورالعمل سازنده برای تهیه معرف

– تغییر در دمای انکوباسیون

– خطای ثابت در وسایل انتقال دهنده نمونه یا معرف مانند سمپلر و…