برای کمی کردن خطاهای بخش های کیفی که به صورت کمی قابل گزارش نیستند (مثل خطاهای قبل از انجام آزمایش) در واحد میلیون میتوان از این آیتم استفاده کرد،

بدین ترتیب که  نام بخش ، مرحله ، تعداد نقص و تعداد کل را وارد کرده و تعداد خطای ما در میلیون محاسبه می شود.

در این روش از اصطلاح DPM  یا DPMO (  Defect Per Million Opportunity)  استاده می شود و بیانگر تعداد خطا در یک میلیون فرصت است.

توصیه می شود برای بخش های کیفی مقدار خطا را به حداقل 10% و کمتر برسانید که این اتفاق زمانی خواهد افتاد که مقدار نقص یا DPMO برابر 66 هزار در میلیون یا سیگمای 3 خواهد افتاد ( با خطای برابر 6% ).

برای اضافه کردن موارد نقص در کادر “نوع نقص” مطابق آزمایشگاه خودتان میتوانید به تب امکانات و آیکن تنظیمات را بزنید و در بخش کنترل کیفیت در جدول انواع نقص موارد موردنیازتان را در قسمت جهت افزودن جدید تایپ نمایید و اینتر بزنید.