آزمون انتقال ناخواسته غیر وابسته یکی از آزمون هایی است که به دو منظور استفاده می شود و شاید یکی از آزمون هایی است که خیلی شناخته شده نیست.
1- مهمترین استفاده این آزمون تشخیص ترتیب چینش تست ها به دنبال هم در سینی اتوآنالایزر کاربرد دارد ( هرچند برخی شرکت های تولید کننده دستگاههای اتوآنالایزر در کتابچه آموزشی جایگاهها را برای تعریف تست های مختلف مشخص می کنند ولی اکثریت اتواتالایزر ها این ترتیب را یا مشخص نمی کنند و یا اگر مشخص کرده اند  شرکت های نصب مورد توجه جدی قرار نمی دهند .اگر چینش تست ها به صورت صحیح انجام نشود محلول های برخی تست ها  بر روی واکنش تست های دیگر اثر نامطلوب دارند .و تست ها بسیار جواب های نا متعارف خواهند داشت .
2- بهترین آزمون برای بررسی شستشوی صحیح کووت ها ست که اگر شستشوی کووت ها به طور صحیح و درست انجام نشود به راحتی با انجام این آزمون می توان تشخیص دارد.

مثال در نرم افزار برای انجام این آزمون از دو تست مانند تری گلیسرید و آلبومین استفاده می شود .

بدین صورت که 14 لوله برای اندازه گیری یک نمونه آلبومین ( از جایگاه B1 تا B5 و B10 تا B14 ) و 4 لوله از نمونه مورد نظر برای اندازه گیری تری گلیسرید ( جایگاه A1,A2,A3 و A4 )  به شکل و ترتیب ذکرشده در اتوآنالایزر چیده می شود .

پس از اندازه گیری و محاسبات لازم  SD نمونه های B1 تا B5 و B10 تا B14 محاسبه می شود که مقادیر هر کدام از نمونه های B6  تا B9 ( مقدار آلبومین ) نباید بیشتر از میانگین نمونه ای B1 تا B5 و B10 تا B14 به علاوه منهای 2SD باشد.

اگر این مقدار بیشتر از مقدار ذکر شده باشد Carry over اتفاق افتاده است و در چیدمان تست ها برای دستگاه از پشت سر هم گذاشتن این تست ها باید خودداری کرد و همینطور ممکن است شستشوی وناکافی بوده و یا همزن دستگاه باعث آلودگی تست ها می شود .