Independent Carry Over

آزمون انتقال ناخواسته غیر وابسته یکی از آزمون هایی است که به دو منظور استفاده می شود و شاید یکی از آزمون هایی است که خیلی شناخته شده نیست.
1- مهمترین استفاده این آزمون تشخیص ترتیب چینش تست ها به دنبال هم در سینی اتوآنالایزر کاربرد دارد ( هرچند برخی شرکت های تولید کننده دستگاههای اتوآنالایزر در کتابچه آموزشی جایگاهها را برای تعریف تست های مختلف مشخص می کنند ولی اکثریت اتواتالایزر ها این ترتیب را یا مشخص نمی کنند و یا اگر مشخص کرده اند  شرکت های نصب مورد توجه جدی قرار نمی دهند .اگر چینش تست ها به صورت صحیح انجام نشود محلول های برخی تست ها  بر روی واکنش تست های دیگر اثر نامطلوب دارند .و تست ها بسیار جواب های نا متعارف خواهند داشت .
2- بهترین آزمون برای بررسی شستشوی صحیح کووت ها ست که اگر شستشوی کووت ها به طور صحیح و درست انجام نشود به راحتی با انجام این آزمون می توان تشخیص دارد.

مثال در نرم افزار برای انجام این آزمون از دو تست مانند تری گلیسرید و آلبومین استفاده می شود .

بدین صورت که 14 لوله برای اندازه گیری یک نمونه تری گلیسرید ( از جایگاه A1 تا A5 و A10 تا A14 ) و 4 لوله از نمونه مورد نظر برای اندازه گیری آلبومین ( جایگاه B1,B2,B3 و B4 )  به شکل و ترتیب فوق در اتوآنالایزر چیده می شود .

پس از اندازه گیری و محاسبات لازم  SD نمونه های A1 تا A5 و A10 تا A14 محاسبه می شود که مقادیر هر کدام از نمونه های A6  تا A9 ( مقدار تری گلیسرید ) نباید بیشتر از میانگین نمونه ای A1 تا A5 و A10 تا A14 بعلاوه منهای 2SD باشد.

اگر این مقدار بیشتر از مقدار ذکر شده باشد carry over اتفاق افتاده است و در چیدمان تست ها برای دستگاه از پشت سر هم گذاشتن این تست ها باید خودداری کرد و همینطور ممکن است شستشوی وناکافی بوده و یا همزن دستگاه باعث آلودگی تست ها می شود .