روش استفاده از این گراف به این صورت است که دو سرم کنترل در دو سطح مختلف انتخاب نموده و میانگین و 2SD مربوط به سرم کنترل نرمال در محو افقی و میانگین و 2SD سرم کنترل غیر نرمال در محور عمودی قرار داده و با وارد کردن مقادیر سرم کنترل خوانده شده نقاطی در نواحی مختلف این چارت ایجاد می شود .

تفسیر  براساس قرار گرفتن نقاط در نواحی مختلف به راحتی برای خطاهای تصادفی و سیستماتیک انجام می شود .

پاسخهايي‌ كه‌ در مربع‌ مركزي‌ قرار مي‌گيرند، پاسخهاي‌ مطلوب‌ هستند.

پاسخهايي‌ كه‌ در مربع‌هاي‌ دایره قرمز  واقع‌ مي‌شوند داراي‌ خطاي‌ سيستماتيك‌ و آنهايي‌ كه‌ در مكانهاي‌ خارج‌ از مربع‌هاي‌ ذكر شده‌ قرار مي‌گيرند( مربع هایی که ستاره سبز دارند ) داراي‌ خطاي‌ تصادفي‌ مي‌باشند.

مانند قسمت های قبل از Calculator برای محاسبه 20 داده کنترل و SD،CV،میانگین استفاده میشود.و در کادر bias calculator هم چنین می توانید با استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت برای محاسبه بایاس استفاده کنید. که Lab result نتیجه آزمایشگاه شما و target میانگین همگروه ها می باشد، بصورت خودکار بایاس حساب میشود که باید از بایاس مجاز کمتر باشد.

اطلاعات تست را وارد کنید و در کادر کنترل اطلاعات مربوطه را یادداشت نمایید.