این آزمون حساس به خطاهای سیستماتیک بوده و در صورت عدم تائید ( هر چند در این صورت در جایگاه اصلی خود استفاده نمی شود ) پس از بررسی خطاهای سیستماتیک مانند شرایط نگهداری نمونه ها ، استفاده از ضدانعقاد نامناسب و بررسی محلول لایز و …. آخرین راهکار استفاده از روش دستی و دستگاهی و انجام کالیبراسیون است .

برای این منظور در دو روز متوالی تعدادی نمونه از خون بیماران همان روز را انتخاب نموده و به دستگاه می دهند سپس نمونه ها را به مدت  یک شبانه روز در یخچال نگهداشته و روز بعد مجددا مورد آزمایش قرار می گیرند .

وجود اختلاف معنی دار(  T محاسبه شده بزرگتر بوده از T بحرانی ) در دو روز متوالی نشانه عدم ثبات دستگاه مورد نظر بوده و وجود اشکال احتمالی می باشد . که بایستی اقدام ضروری انجام شود. از این آزمون برای بررسی تفاوت آماری بین دو دستگاه (دستگاه مورد اطمینان و دستگاه جدید) نیز قابل استفاده می باشد.

ابتدا در این فرم : قسمت ورود اطلاعات همانند فرم های قبل دارای منوی مشابه مانند جدید ، ذخیره و … می باشد که با کلیک بر روی دکمه  جدید  یک رکورد جدید ایجاد می شود که شامل جدول اطلاعات مربوطه خواهد بود و پس از وارد کردن اطلاعات  پایه مانند تاریخ ، تست مورد نطر با وارد کردن حرف اول تست و دستگاه  مورد نظر را یافته و در محل مربوطه قرار می دهد نرم افزار به محض وارد کردن دیتا ها عمل محاسبه انجام می شود.

روز اول را در x1 و داده روز دوم را در x2 بصورت همزمان وارده کرده و Enter را میزنیم.

تفسیر : و Tn آزمایشگاه باید از T Crit کمتر باشد. در صورت بروز خطای سیستماتیک یا عدم صحت بصورت قرمز رنگ نمایش داده میشود.