انتقال ناخواسته نمونه:  انتقال ناخواسته یعنی اثر یک نمونه یا انتقال یک نمونه به روی نمونه بعدی ،در عمل از آنجایی که قرائت نمونه ها در یک مسیر و بصورت متوالی انجام می گیرد ممکن است موجب بروز تداخلاتی در نمونه های پشت سرهم گردد.

روش اجرا: راه های متعددی وجود دارد ولی ساده ترین راه این است که کاپهایی سرم کنترل با غلظت بالا  را به صورت یک درمیان با آب مقطر قرار داده و سپس تست اجرا شود، هرگونه افزایش جواب برای کاپهای آب مقطر به دلیل انتقال ناخواسته بوده و درصد آنرا میتوان حساب نمود.

که هر اختلاف بین خوانش های لوله لول و سوم نشانه انتقال ناخواسته نمونه است .


روش دوم این است که نمونه با غلظت بالا را در جایگاه های 1 و 2  و 3 قرارداده ( H1, H2, H3 )و در جایگاه های چهارم تا ششم  نمونه با غلظت پائین را قرار دهید( L3 , L2  , L1 ) پس از سنجش با استفاده از فرمول انتقال ناخواسته مقدار آن محاسبه میشود که باید کمتر از 1% باشد .

تفسیر : Sample Carry-Over باید کمتر از 1% باشد.انتقال ناخواسته را باید تا حد امکان پائین نگه داشت.

در صورت انجام صحیح پروسه ، وجود انتقال ناخواسته در دستگاه نشانگر عدم شستشوی کافی،  باقیمانده نمونه قبل بوده و ممکن است به دلیل جرم گرفتگی داخل پروب ایجاد شده باشد و یا اینکه مدت زمان و فشار کافی ( به دلیل صفیف شدن فشار هیدرولیک شستشو ) باشد.

  بنابراین اگر سوزن نمونه معیوب نباشد  باید توسط شرکت پشتیبان  مدت زمان شستشوی سوزن نمونه برداری افزایش یابد و یا اینکه فشار لازم برای شستشو توسط بخش هیدرولیک تامین شود.