مقدار CV تجمعی نشان دهنده CV واقعی آزمایشگاه بوده و به مرور زمان حالت پایداری را در مقدار CV ایجاد می کند که نوسانات لحظه ای تاثیر زیادی بر روی مقدار CV تجمعی ندارد.

بنابراین توصیه می شود از مقادیر CV تجمعی برای کنترل کیفیت استفاده شود زیرا CV های کوتاه مدت معمولا کوچکتر بوده و تحت تاثیر نوسانات روزانه هستند.

با استفاده از فرمول زیر مقدار CV تجمعی محاسبه می شود:

برای محاسبه CV تجمعی یا همان   Cumulative CVدر نرم افزار به اطلاعاتی از ماه های گذشته مانند تعداد داده ها (n)، میانگین، SD، CV،  مجموع داده ها   ΣXو مجموع داده ها به توان دو 2 ΣXنیاز داریم.

بعد از انتخاب بخش، دستگاه و تست اطلاعات گفته شده را وارد کرده و محاسبات برای ما انجام می شود.

همچنین به کمک آیتم بارگذاری داده ها می توان بطور مستقیم داده های ثبت شده در نمودارهای لوی جنینگ و یا سیگما متریک را به این قسمت انتقال دهیم.