Manual Recovery #

سرم هاي بالا و پائين را باهم مخلوط مي كنيم و آزمايش را انجام مي دهيم و مقدار بازيافت را محاسبه مي كنيم .براساس نوع ماده مورد آزمايش بازيافت قابل قبول  متفاوت است ولي در كل مقدار بازيافت بالاي 95 درصد قابل قبول و ايده آل است .( اين مقدار در دستگاه هاي اتوآناليزر حدود 98 درصد مي باشد .) اين روش براي اندازه گيري غلظت مناسب بوده و به هيچ وجه براي آنزيم ها مناسب نمي باشد .

مثال :اگر قند يك نمونه سرم 90 باشد و استاندارد 100 را باهم مخلوط كنيم و مجددا آزمايش را انجام دهيم انتظار بازيافت 95 را داريم ولي ممكن است 85 اندازه گيري نمائيم .

عدد مورد انتظار / ( عدد بدست آمده – عدد مورد انتظار )100 .  = %Bias

%Bias=100 .(95-85)/95= 1000/95= 10.5%

Recovery = 100-10.5 =89.5% يعني 10.5درصد را ما نتوانستيم detect كنيم و مقدار بازيافت ما 89.5 درصد است .

ابتدا برای شروع کار بر روی گزینه ایجاد جدید موجود بر روی منوبار کلیک کنید .در این هنگام یک رکورد جدید با تاریخ روز ایجاد خواهد شد .اطلاعات خواسته شده را در جایگاه مرد نظر وارد کنید باکس ” مقدار مورد انتظار” از طریق مقادیر مقدار ماده اولیه و مقدار ماده اضافه شده محاسبه شده و در باکس مربوطه قرار می گیرد نرم افزار مقدار %Recovery و %Bias را محاسبه می تماید .

تفسیر :

حداکثر مقدار Recovery برابر 95% تا 105% قابل قبول است

مقدار مجاز Recovery بین 95% و 105% است که در این صورت مقدار Bias برابر  5%±  در نظر گرفته می شود .

Automation Recovery #

در این  آزمون بازیافت یا Recovery  مقدار مشخصی از آنالیت را به نمونه انتقال می دهیم ( اضافه می کنیم ) و در اندازه گیری بررسی می کنیم چه مقدار از این غلظت افزوده شده را بازیافت کرده ایم.

 توجه : مقدار افزوده شده باید به اندازه ای باشد که ماتریکس نمونه تغییر نکند ( حداکثر یک دهم نمونه ) اگر حجم نمونه  1 میلی لیتر باشد باید حداکثر 100 لاندا از مقدار افزودنی اضافه کرد.

تعدادی نمونه انتخاب نمائید و هر کدام را به دو قسمت تقسیم کنید.
از محلول غلیظ به اندازه یک دهم حجم نمونه به نمونه اضافه نمائید.
به همان اندازه برای نمونه های سری دوم هم حجم آن آب مقطر یا سرم فیزیولوژی اضافه نمائید( برای یکسان سازی ماتریکس نمونه ها ).
هر دو سری را با دستگاه اندازه گیری نمائید و مقدار Recovery را از فرمول زیر محاسبه کنید.

Recovery= d/Added amount

تفسیر : مقدار مجاز Recovery بین 95% و 105% است که در این صورت مقدار Bias برابر  5%±  در نظر گرفته می شود . اگر این درصد بین 105-95 قرار گیرد ، انتظار ما از اضافه کردن آن آنالیت قابل قبول می باشد و بدین ترتیب Proportional Bias ما نیز محاسبه می گردد.

ابتدا برای شروع کار بر روی گزینه ایجاد جدید موجود بر روی منوبار کلیک کنید .در این هنگام یک رکورد جدید با تاریخ روز ایجاد خواهد شد .اطلاعات خواسته شده را در جایگاه مرد نظر وارد کنید باکس ” مقدار مورد انتظار” از طریق مقادیر مقدار ماده اولیه و مقدار ماده اضافه شده محاسبه شده و در باکس مربوطه قرار می گیرد نرم افزار مقدار %Recovery و %Bias را محاسبه می نماید .  

Sample Volume : مقدار حجم نمونه

Added Conc: غلظت کالیبراتور

Added Vol:  یک دهم حجم نمونه

Sample: تعداد نمونه        Assay: تعداد خوانش