بطور کلی کالیبراسیون دستگاه های شمارنده سلولی هر شش ماه یکبار انجام می شود .ولی انجام این کار در موارد زیر نیز ضروری به نظر می رسد .

–         پس از هر بار سرویس یا تعمیر

–         قابل قبول نبودن نتایج کنترل کیفی روزانه (T-Brittin  بیش از حد مجاز باشد .)

–         تعویض محلول ها  ( در صورتیکه موجب تغییر مشخص در نتایج خون کنترل و نمونه بیماران شده باشد .

در صورت عدم دسترسی به کالیبراتور های معتبر استفاده از خون کامل برای کالیبراسیون دستگاه های شمارنده سلولی ضروری به نظر می رسد .

روش کار : یکی از روش های کالیبراسیون انتخاب 5تا 10نمونه  خون تازه است .

هر کدام از نمونه ها را سه بار به دستگاه داده و سه بار هم به روش دستی تعیین مقدار می کنیم (تعیین مقدار به روش دستی بایستی با روش های مرجع انجام شود ).

 تفسیر : پس از انجام مراحل فوق مقادیر وارد نرم افزار شده و عدد بدست آمده اگر مثبت باشد به عدد کالیبراسیون قبلی اضافه و در صورت منفی بودن از عدد کالیبراسیون قبلی کم می شود .