دستگاه میکروهماتوکریت باید توانایی ایجاد حداقل نیرویی برابر با  10000gبه مدت 5 دقیقه را دارا باشد.

کنترل کیفیت دستگاه باید هر سه ماه انجام شود . برای انجام این کار بررسی موارد زیر ضروری است:

  • سرعت سانتریفوژ
  • زمانسنج
  • حداکثر توان در تجمع سلولها

سرعت سانتریفوژ (دور در دقیقه ) و عملکرد زمانسنج دستگاه به ترتیب با تاکومتر کالیبره و کرونومتر ارزیابی میشوند. برای بررسی حداکثر توان دستگاه در تجمع سلولها از خون تازه استفاده میشود.

ارزیابی عملکرد دستگاه میکروهماتوکریت به روش توصیه شده سازمان جهانی بهداشت به صورت زیر انجام میشود:

چند نمونه خون با هماتوکریت کمتر از 0.5 و حاوی ضد انعقاد EDTA دی پتاسیک (1.5 میلی گرم برای هر میلی لیتر خون ) را پس از بیست بار سروته نمودن ظرف نمونه، به صورت دوتایی به مدت 3،5،7،9،11 دقیقه سانتریفوژ کرده و سپس نتایج آنها ثبت میشود .

در صورت مناسب بودن توان دستگاه )برحسبg)  نتایج باید از دقیقة 5 به بعد بدون تغییر بماند.

به این ترتیب طبق تصویر فوق نتایج بدست آمده از هر نمونه را در مقابل زمان های مربوطه نوشته و Minimum Packing Time برای ما بدست می آید.