در نمودار power function graph میتوان در سیگمای بالای 6 از یک سطح کنترل برای تضمین هر سه سطح استفاده کرد. مشخصات TEA،BIAS و CV هر تست را وارد کرده و از قوانین وستگاردی که برای ما مجاز می شوند برای رسم چارت آن تست استفاده می کنیم با توجه به اینکه از چه قانونی استفاده می کنیم که درصد رد کاذب کمتری (Pfr) داشته باشد.

  در قسمت  calculator power function می توان ، بیست داده را وارد و میانگین ، SD و CV را محاسبه کرد و در کادر bias calculator هم چنین می توانید با استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت  برای محاسبه بایاس استفاده کنید. که Lab result نتیجه آزمایشگاه شما و target میانگین همگروه ها می باشد، بصورت خودکار بایاس حساب میشود که باید از بایاس مجاز کمتر باشد.

تا زمانی که سطح سیگمای تست ما کاهش پیدا نکند ما می توانیم به وارد کردن داده هایمان ادامه دهیم. و هروقت به خطایی که تیک زده ایم برسیم به ما error میدهد.

قانون مورد نظر را در این قسمت با زدن تیک مربع فعال نمائید و با وارد کردن اطلاعات کنترل   و اقدام به ثبت داده ها در نرم افزار و اجرای کنترل کیفیت

برای این کار مقدار میانگین و انحراف استاندارد  و اطلاعات کنترل را وارد نمائید و  با وارد  کردن داده ها در جایگاه  مربوطه  اقدام به رسم نمودار و اجرای کنترل کیفیت نمائید .

در این صورت نرم افزار فقط به قانون فعال شده حساسیت داشته و در صورت نقض قانون انتخاب شده پیغام خواهد داد.

Systematic error Critical 

  حداکثر مقدار خطای سیستماتیکی که کیفیت تحت تاثیر قرار نمی گیرد  است که بر حسب واحد  انحراف استاندارد بیان می شود  یعنی اگر میانگین به اندازه آن جابجا شود کیفیت تحت تاثیر قرار نمی گیرد

random error Critical 

 حداکثر خطای تصادفی است که سیستم  تحت تاثیر قرار نمی گیرد  یعنی مقدار ضریب استاندارد چند برابر شود کیفیت تحت تاثیر قرار نمی گیرد

DPMO observed

 برابر حداکثر مقدار خطا در یک میلیون است که در این سطح کیفیت مشاهده می شود

DPMO assured

برابر مقدار خطایی است که در این سطح سیگما بر اساس مقدار خطای پیش بینی شده می تواند اتفاق بیافتد.

شاخص ADR یا DR ( Allowable Defect Rate ) که مقدار خطای پیشنهادی آزمایشگاه است که آزمایشگا بر اساس سطح کیفیت موجود و بر اساس نوع تست ها که Critical یا Noncritical بودن آنها پیشنهاد می دهد که میخواهد حداکثر خطای روش خود را در سطح مثلا 5% و یا 1% و …. نگهدارد ولی حداکثر آن نباید بیشتر از 5% انتخاب شود.

مقدار Ped  یا AQA  هم میزان احتمال تشخیص خطاست که بر اساس الزام باید حداقل 90% باشد ولی ممکن است آزمایشگاهی سطح کیفیت بالاتری داشته باشد و مقدار 99% و یا حتی بخواهد 100% خطاها را تشخیص دهد .

اندکس QGI – Quality Goal Index یا شاخص کیفیت هدف علت ایجاد سیگماهای کمتر از شش نیز مشخص می شود که ایا این علت ب دلیل خطاهای راندوم اتفاق افتاده است یا خطاهای سیستماتیک و یا ناشی از هر دو علت است .

سوالات متداول #