شرکت سازنده ECL آزمون TSH را به دلیل برداشتن حجم کم نمونه به عنوان آزمون شاخص جهت کنترل کیفیت دوره ای توصیه نموده است.

برای پایش ماهانه کارکرد دستگاه و بررسی سرویس های دوره ای می توان این آزمون را مورد استفاده قرار داد، به این ترتیب که ضریب تغییرات ماهانه که از طریق نمودارهای کنترل کیفیت آزمایشگاه بدست می آید مرتب مقایسه شوند.

چنانچه مقادیر CV با ضریب اطمینان 95 درصد با هم همپوشانی داشته باشند کارکرد دستگاه از نظر دقت پایدار باقی مانده است.

ضریب اطمینان 95 درصد برای CV از طریق خوانش 20 بار، مقدار 1.46 است.