Sample Carry Over-All Analyte

محاسبه مقدار انتقال ناخواسته نمونه با استفاده از نمونه های بالا و پائین به صورت دیگر نیز قابل انجام است و آن استفاده از مقدار تغییرات نمونه پائین در دو حالت  به تنهایی و سنجش همراه نمونه بالا به صورت متناوب سه بار نمونه بالا و به دنبال آن سه بار نمونه پائین و مقایسه عدم دقت دو نمونه پائین در دوحالت مختلف است.در این روش مقدار Carryover قابل محاسبه نیست و فقط بودن و نبودن انتقال ناخواسته قابل تفسیر است.

%CV1 نمونه پائین در حالت همراه با نمونه بالا برابر 12.80%

%CV2 نمونه پائین در حالت سنجش به تنهایی برابر 2.72%

 در این حالت مقدار ضریب تغییرات ( %CV ) نمونه پائین به همراه نمونه بالا باید کوچک تر و حداکثر برابر %CV نمونه پائین به تنهایی باشد، در غیر این صورت انتقال ناخواسته نمونه وجود دارد.

از این روش می توان برای بررسی انتقال ناخواسته همه آنالیت های آنزیمی و غیر آنزیمی استفاده کرد، ولی سایر روش های ذکر شده در بیشتر در ارزیابی انتقال ناخواسته در تست های غیرآنزیمی قابل استفاده است.