کنترل قدرت جداسازی پیک ها Resolution

بلا استفاده از فرمول های مختلف این مقدار محاسبه می شود و مقادیر اولیه برای محاسبه آن TR1 , TR2  به ترتیب زمان احتباس آنالیت 1 و 2 بر حسب دقیقه و  W1 , W2  به ترتیب پهنای پیک آنالیت 1 و آنالیت 2 است.

حداکثر ظرفیت Peak Capacity #

یکی از مزیت های بهبود کارایی ستون این است که می توانیم املاح بیشتری را با وضوح پایه جدا کنیم. یک تخمین از تعداد املاح که می توانیم جدا کنیم این است

با مشخص بودن زمان زمان احتباس TR و زمان اولیه T0  مقدار ظرفیت مشخص می شود.

تکرار پذیری تزریق  Injection Repeatability #

تزریق های متوالی از کالیبراتور و یا نمونه انجام می شود و انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه می شود  ضریب تغییرات  یا CV%  کمتر از 2 درصد قابل قبول است.

دنباله دار شدن پیک ها  Tailing Factor #

این  آزمون مربوط به شکل پیک و دنباله دار شدن آن است و از طریق فرمول متفاوتی محاسبه می شود وبرای این محاسبات نیاز به w پهنای باند بر حسب میلی متر و f فاصله خطی است که از نوک پیک تا خط پایه رسم می شود ( بر حسب میلی متر ) مقدار قابل قبول برای T کمتر و حداکثر برابر 2 است.

کنترل تعداد صفحات نظری Theoretical Plate Numbers #

در مدل کروماتوگرافی، ستون کروماتوگرافی را به بخش های مجزا تقسیم کردند که آنها را صفحات نظری نامیدند. در داخل هر صفحه نظری تعادلی بین املاح موجود در فاز ساکن و املاح موجود در فاز متحرک وجود دارد.

در برخی فرمول ها با مشخص بودن  L طول ستون و H ارتفاع یک صفحه نظری است. برای هر ستون معین، کارایی ستون بهبود می‌یابد وقتی صفحات نظری بیشتری وجود داشته باشد پیک‌های کروماتوگرافی باریک‌تر می‌شوند. ولی ساده ترین روش استفاده از مقادیر TR زمان احتباس آنالیت و w یا پهنای باند در پایه پیک است.