روش های کنترل کیفیت دستگاه های گاما کانتر

در این روش ارزیابی ویژگی دستگاه ها از نظر دقت ، صحت ، خطی بودن است که خطی بودن را در آموزش بعدی آورده ایم.

ارزیابی تکرارپذیری Repeatability #

یکی از آزمون ها ارزیابی دقت  یا تکرار پذیری سامانه شمارنده گاما است که برای این کار یک نمونه خاص چندین بار شمارش شده و با محاسبه مقدار P میزان تکرار پذیری و یا عدم دقت دستگاه مشخص می شود

برای این کار یک میلی لیتر از ردیاب یا Tracer تازه تهیه شده را در یک لوله تمیز ریخته و چند بار به صورت متوالی و هر بار به مدت یک دقیقه پرتودهی شده و مقدار P شمارش بدست آمده محاسبه می شود و با مقدار Chi2  جدول استاندارد مقایسه می شود برای 10 بار شمارش ( درجه آزادی برابر 9)  اعداد استاندارد Chi2 بین 4.168 تا 14.648 و برای 20 بار شمارش ( درجه آزادی برابر 19)  این مقدار بین اعداد 11.651 تا 27.204  باید باشند.

ارزیابی حساسیت  Sensitivity #

این ارزیابی هر سه تا شش ماه باید بر روی دستگاه شمارنده گاما انجام شود و با استفاده از یک منبع رادیواکتیو کالیبره انجام می شود. منبع گاما کانتر بر روی 20 درصد تنظیم می شود و پرتودهی اولیه چندین با خوانش می شود و میانگین خوانش ها در ثانیه محاسبه می شود و بر مقدار پرتودهی منبع یا اولیه تقسیم می شود و تغییرات تا 5% قابل قبول است.

آزمون شمارش زمینه Background Counting #

برای اطمینان از اینکه منبع رادیواکتیو خارجی و یا آلودگی داخلی وجود ندارد این ارزیابی انجام می شود

برای این چند جایگاه انتخاب نموده و در مدت زمان یک دقیقه شمارش می شوند وجود مقدار شمارش بیشتر از 150CPM نشانه وجود منبع پرتو ده در نزدیکی دستگاه می باشد  همچنین شمارش بالا می تواند به دلیل کالیبر نبودن دستگاه ، آلودگی سینی نمونه ها و یا کریستال یدید سدیم باشد .

آزمون کالیبراسیون انرژی E Calibration #

این آزمون با استفاده از یک منبع رادیواکتیو کالیبره مشخص  نظیر Cs137 با پرتو گامای مشخص انجام می شود  که میزان انرژی منبع  با مقدار اندازه گیری شده نباید بیشتر از 10% باشد