تائید محدوده مرجع بر اساس CLSI EP28-A3c

  • قبل از استفاده از کیت و یا با تغییر سریال هر کیت صحه گذاری و تائید محدوده مرجع باید ارزیابی شود.

ساده ترین روش ارزیابی و تائید محدوده مرجع بر اساس مستند CLSI EP28-A3c  به صورت زیر عمل می شود.

  • تعداد 20 فرد سالم را انتخاب می شود. و آزمایش مورد نظر سنجش می گردد، اگر کمتر از دو مورد  خارج از محدوده پیشنهادی باشد، محدوده مرجع با 95 درصد اطمینان تائید می شود. و اگر بیشتر از 5 مورد خارج از محدوده پیشنهادی کیت باشد محدوده مرجع تائید نمی شود.
  • اگر 2 تا 5  مورد خارج از محدوده پیشنهادی کیت باشد، آزمایش با 20 داده دیگر  تکرار می شود، اگر در تکرار آزمایش، کمتر از دو مورد  خارج از محدوده پیشنهادی کیت شد، محدوده مرجع تائید می شود و اگر بیشتر از دو مورد خارج از محدوده پیشنهادی باشد محدوده مرجع تائید نمی شود .
  • اگر محدوده مرجع کیت تائید نشود باید محدوده مرجع بر اساس استاندارد های موجود برای کیت تعیین شود.