تائید عدم آلودگی آنتی سرم ها با سایر آنتی بادی ها

آنتی سرم A را با سلول های زیر ( Panel Cell ) یا گلبول استاندارد مجاور کرده و آزمایش کنید .

A , B , H , Lea ,Leb ,I , K , k , Kpa , Kpb , Jsb , P1 , D , C , E , c , e  , M , N , S , s , U , Lub , Jka , Jkb , Fya , Fyb

  • برای انجام آزمایش واکنش آنتی سرم A را با سلول های موجود در Panel Cell در سه وضعیت RT ، Albumin و AHG بررسی نمائید.
  • در تمام لوله های مورد آزمایش ( بغیر از لوله حاوی سلول های A ) نباید آگلوتیناسیون ، همولیز و رولو مشاهده شود
  • Panel Cell باید دارای تاریخ انقضاء بوده و قبل از پایان آن مورد استفاده قرار گیرد.
  • واکنش ها باید حداقل 2+ باشد.

این آزمایش برای بقیه آنتی سرم ها مانند B و D نیز باید انجام شود.

بعد از کنترل آزمايش جهت معتبرسازي نتايج به هر سه لوله يك قطره چك سل اضافه نماييد و 30 ثانيه با دور 1000
سانتريفوژ نماييد. در صورت صحيح بودن نتيجه تست آنتي بادي اسكرينينگ در هر سه لوله بايد آگلوتيناسيون مشاهده شود.

 درصورت عدم وجود آگلوتيناسيون در اين مرحله نتيجه آزمايش معتبر نبوده و بايد تكرار شود.