کنترل کیفیت قدرت آنتی سرم های گروه خون Potency

روش عملكردي استاندارد تعيين گروه ABOگلبول قرمز و سرم با روش لوله اي نوع ABOخون باتوجه به وجود يا عدم وجود آنتي ژن Aو / يـا Bدر سـطح گلبـول قرمـز خـون و  Anti-Aو يا Anti-B  در سرم فرد تعيين مي شود.
در افراد بزرگسال رابطه متقابل بين آنتي ژن A و يا B سطح گلبول قرمز خـون و آنتـي بـاديهـاي A و Bدر سرم / پلاسماي فرد وجود دارد ، براي مثـال در صـورت عـدم وجـود آنتـيژن Aدر سـطح گلبول قرمز فرد، انتظار مي رود كه در سرم يا پلاسماي او Anti-A مشاهده شود.
نمونه :
– حداقل ۲-۵ ميلي ليتر خون بيمار در لوله حاوي ضد انعقاد EDTA براي آزمايش تعيـين ABO قابل قبول است.
– الزامي است كه نام و نام خانوادگي بيمار و شماره منحصر به فـرد شناسـايي كننـده بـر روي لولـه حاوي خون بيمار ثبت شود.
– الزامي است كه نام خونگير و تاريخ خونگيري بر روي لوله حاوي خون بيمار ثبت شود.
– نمونه نوزادان كمتر از ۴ماه معمولاً حـاوي Anti-A يـا Anti-B نمـي باشـد ، بنـابراين فقـط آزمايش گلبول قرمز جهت اين بيماران انجام شود.
– از نمونه هائي كه ظاهر هموليز يـا ليپيمـي (hemolyzed –lipemic) دارنـد، اسـتفاده نكنيـد. نمونه گيري مجدد انجام شود.

– نمونه هاي خون در دماي يخچال ۲-۸درجه سانتيگراد و به مدت حداقل ۷روز جهت هرگونه آزمـايش بعدي ذخيره شود.
 تجهيزات ، مواد و معرفها :
– Anti-A  از نوع monoclonal  ياpolyclonal  
– Anti-B  از نوع monoclonal  ياpolyclonal  
– سوسپانسيون گلبول قرمز  A1و B كه به صورت تجـاري تهيـه شـده يـا توسـط آزمايشـگاه بـا استفاده از محلول سالين ۰/۹درصد (با رقـت  ۲-۵درصـد ) روزانـه آمـاده سـازي شـده اسـت

توجه : تمام معرفها بايد مطابق با دستورالعمل سازنده استفاده شوند.
– لوله آزمايش ۱۲*۷۵ميلي متر
– سانتريفوژ سرولوژيك كاليبره شده )كاليبراسيون دستگاه توسط بخش پشتيبان انجام شده و مستند گردد(.
– آينه مقعر و منبع روشنائي
– سالين ۰/۹درصد
– پيپت يكبار مصرف (پيپت ۵۰ λو ۱۰۰λ )
– جا لوله اي  كنترل كيفيت آنتی سرم های A و B
انجام آزمايش و مشاهده واكنشهاي ذيل، روزانه ) ۲۴ساعت ( براي هر يـك از معـرفهـاي اسـتفاده شده با شماره Lotمشخص الزامي است:
– معرف Anti-A با گلبول قرمزگروه  A1 واكنش +4 و با گلبول قرمز گروه B واكنش منفي ميدهد.
– معرف Anti-B  با گلبول قرمزگروه B واكنش +4 با گلبول قرمز A1 واكنش منفي ميدهد.
٭ مهم : در صورت عدم دسترسي به گلبول قرمز A1 يا B شناخته شده مقـداري از گلبـول قرمـز دو گروه Aيا B را مخلوط نموده و در صورت مشاهده واكنش +4 قابل استفاده ميباشد.