نمودار کنترلی اصلاح آزمون مضاعف   Duplicate Solution Plot

آزمون مضاعف در دقت های بالا دارای نارسایی هایی است که به دلیل کوچک بودن مقدار SD نمونه ها مقدار رد کاذب افزایش پیدا می  کند و تعداد خارج از محدوده افزایش پیدا می  کند برای رفع این مشکل نمودار های متعددی ارائه شده است که یکی از این نمودار ها روش Duplicate / Replicate Solution Plot است و Duplicate Control Chart یا DCC نام برده می  شود . که در این حالت تعداد تکرار نمونه های می  تواند از دو تا شش بار تکرار شده باشد.

در این روش بعد از بدست اوردن مقدار اختلاف داده های مضاعف ( تکرار ها ) مقدار میانگین و SD اختلاف ها را محاسبه می  کنند .

دو پارامتر مهم دیگر به نام  Upper Warning Limit  UWL و Upper Control Limit   UCL  نیز در این روش  در تفسیر بر روی نمودار محاسبه می  شود

مثال : مقادیر Hb چند بیمار برای ارزیابی به صورت مضاعف انتخاب شده است

مثال برای نمودار  ِDuplicate-solution Plot

در این روش از مقدار قدر مطلق اختلاف ها استفاده می  شود و پایه نمودار از صفر شروع می  شود .و تا زمانیکه از مقدار UCL خارج نشده است دقت ارزیابی قابل قبول است هر چند در محدوده UWL تکرار نمونه و اقدام اصلاحی لازم است .

این روش مناسب بری آزمایشگاههایی است که دارای مقدار CV کوچکتر بوده و مقدار اندازه 2SD کوچک است و تکرار تست ها به دلیل کوچک بوده مقدار 2SD غیر قابل قبول  می  شود  و نیز بر اساس تعداد تکرار می  توان مقادیر متفاوت برای اختلاف را ارزیابی کرد