سوابق کالیبراسیون

در برگه ثبت سوابق کالیبراسیون تجهیزات،ابتدا روی جدید بزنید سپس اطلاعات پایه را وارد نمایید، مقدار ضریب قبلی و ضریب جدید را وارد می نمایید و کالیبراتور را باید چند بار تکرار نموده و داده ها را وارد نمایید تا Mean آن محاسبه شود و با عدد کالیبراتور مقایسه نمایید.

سپس اطلاعات را ذخیره نمایید.