تست بارگیری غیر متمرکز Eccentricity

  هدف: یافتن اختلاف وزن در نقاط مختلف ترازو است و با    ظرفیت بارگیری با وزنه های حداکثر یک سوم  ظرفیت ترازو انجام می شود.

   به عنوان مثال اگر ماكزيمم ظرفيت بارگيري ترازو آزمايشگاه 300 گرم باشد وزنه 100 گرمي انتخاب می شود و اختلاف اندازه گیری در سه یا چهار نقطه اطراف را نسبت به مرکز اندازه گیری می کنند و مقدار حداکثر اختلاف با خطای مجاز ترازو MPE=Maximum Permissible Error    مقايسه مي شود. اختلاف وزن در نقطه مرکز و اطراف ( نقاط 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) باید کمتر از مقدار خطای کل مجاز ترازو MPE  باشد.

مثال:

با یک ترازو با ظرفیت300 گرم ،  یک وزنه کالیبره صد گرم در نقاط مختلف کفه ترازو برای ارزیابی بارگیری غیرمتمرکز وزن شده است، بیشترین اختلاف در نقاط مختلف در (پائین) ترازو برابر 3 میلی گرم است. با فرض خطای کل مجاز  MPE=2mg  ترازو  تائید نمی شود .

توجه داشته باشید مقادیر خطای مجاز برحسب میلی گرم ارائه شده است و وزنه ها نیز باید بر اساس میلی گرم وزن شوند. (  100 گرم = 100.000 میلی گرم)