انوار ناخواسته اسپکتروفتومتر

انوار ناخواسته نورهاي ناخواسته اي هستند كه غير از نور عبور داده شده از منوکروماتور ، به نمونه تابيده مي شوند. براي اين كار محلولي كه نور را به طور کامل جذب می‌کند (مثل استن يا نيتريت سديم در طول موج های خاص ) در مسير عبور نور قرار داده می‌شود . قرائت هر گونه جذبي وجود انوار ناخواسته را مطرح مي نمايد .
براي بررسي انوار ناخواسته محلول آبی 50 گرم در ليتر سديم نيتـريت تهيه و در مقابل بلانک آب مقطر در طول موج 300 تا 385 نانومتر خوانش مي شود. Transmitance% (نور عبوری) بايد برابر صفر باشد.