ارزیابی آگلوتیناسیون خود به خودی آنتی سرم ها Spontaneous Agglutination

این آزمایش برای بررسی ایجاد آگلوتیناسیون کاذب  آنتی سرم ها انجام می شود .

  • در دو لوله سوسپانسیون 10 درصد گلبول قرمز O  مثبت یکی سلول های شسته شده و دیگری سلول های شسته نشده با سرم فیزیولوژی تهیه کنید.
  • در یک جا لوله ای دو عدد لوله 75*12 قرار دهید.
  • به هر دو لوله مقدار 100 میکرولیتر آنتی سرم A اضافه کنید.
  • بهلوله اول 100 میکرولیتر سوسپانسیون 10 درصد شسته شده و در دومی سوسپانسیون شسته نشده 10 درصد اضافه کرده و مخلوط کنید.
  • به مدت 5 دقیقه در حرارت اتاق انکوبه کنید و سپس در دور 3000 به مدت 15 ثانیه سانتریفیوژ نمائید.
  • نباید هیچگونه همولیز ، رولو و آگلوتیناسیون مشاهده شود.

برای بررسی آنتی سرم D از گلبول های O منفی استفاده کنید.