آزمون خطی بودن گاماکانتر Linearity

این آزمون باید هر شش ماه یکبار انجام شود

در این آزمون از یک منبع  تازه تهیه شده مانند I125 با حجم مشخص و رقت های سریالی مورد استفاده قرار می گیرد که باید رابطه خطی بین غلظت و میزان پرتودهی برقرار باشد

در این ارزیابی مقدار پرتو هر لوله اندازه گیری شده و با لوله مورد انتظار مقایسه می شود برای محاسبه مقادیر مورد انتظار هر لوله ابتدا مقدار شمارش  لوله وسط به عنوان مقدار پایه در نظر گرفته می شود و سایر لوله ها بر اساس  مقدار شمارش لوله شماره 3  محاسبه می شود. سپس با استفاده از فرمول مقدار %Bias هر لوله محاسبه می شود و هر لوله ای که مقدار %Bias آن بیشتر از 5% باشد به عنوان خارج خطی محسوب می شود و آخرین لوله های که مقدار %Bias آن کمتر از 5% باشد به عنوان حد خطی گاماکانتر در نظر گرفته می شود.