آزمایش بررسی Avidity بر روی اسلاید

  • از سلول های با گروه خون A و B  سوسپانسیون 10 درصد و گروه خون O  سوسپانسیون 40 درصد تهیه نمائید.
  • یک قطره از سوسپانسیون مورد نظر را بر روی اسلاید قرار دهید
  • یک قطره از آنتی سرم مربوطه را در کنار آن بر روی اسلاید قرار دهید .
  • با یک اپلیکاتور پلاستیکی دو قطره را باهم مخلوط کنید و سریعا کرونومتر را بکار اندازید.
  • مخلوط باید طوری هم زده شود تا قطری به اندازه دو سانتیمتر ایجاد شود.
  • به محض تکمیل آگلوتیناسیون کرونومتر را متوقف کنید.
  • زمان قابل قبول برای آنتی سرم های A و B کمتر مساوی  15 ثانیه ، برای آنتی سرم AB کمتر مساوی   20 ثانیه و برای آنتی سرم D کمتر مساوی  60 ثانیه می باشد و باید در عرض یک دقیقه واکنش 3+ مشاهده شود