آزمایش بررسی اختصاصیت Specificity  آنتی سرم های گروه خونی

مراحل انجام آزمایش :

این آزمایش شامل دو بخش است

  1. آزمایش برای تائید واکنش با سلول های آنتی ژن مثبت
  2. آزمایش برای تائید عدم آلودگی به سایر آنتی بادی ها

آزمایش تائید واکنش با سلول های آنتی ژن مثبت :

سوسپانسیون 3 تا 5 درصد گلبول های قرمز گروه های A ، B و O  برای تعیین گروه خونی را تهیه کنید. این سوسپانسیون تا 48 ساعت قابل استفاده است.

بررسی تائید واکنش آنتی سرم ها #

  • برای هر آنتی سرم یک ردیف لوله 9 تایی انتخاب نمائید
  • در لوله ها یک قطره سوسپانسیون گلبولی تهیه شده را بر حسب نوع گروه خونی بریزید ( برای سه لوله اول گروه خون A از سوسپانسیون 3 تا 5 درصد A استفاده کنید ، برای برای سه لوله دوم گروه خون B از سوسپانسیون 3 تا 5 درصد B استفاده کنید و برای برای سه لوله سوم  گروه خون O از سوسپانسیون 3 تا 5 درصد O استفاده کنید.)
  • به همه لوله ها ( 9 لوله )  یک قطره آنتی سرم A را اضافه نمائید.
  • لوله ها را به مدت یک ساعت در دمای اتاق 20 تا 25 درجه سانتیگراد قرار دهید.
  • پس از یک ساعت تمام لوله ها را به صورت ماکروسکوپی از نظر همولیز ، رولو و آگلوتیناسیون بررسی کنید.
  • از وجود آگلوتیناسیون در لوله A مطوئن شوید
  • وجود آگلوتیناسیون ، رولو و همولیز در دیگر لوله ها به عنوان واکنش مثبت کاذب است.

این آزمایش برای بقیه آنتی سرم ها مانند B و D نیز باید انجام شود.