می توان در این قسمت لیست موجودی کالا ، لیست تفکیکی کالاها( به این صورت که اگر از یک نوع کیت  دو سریال ساخت موجود بود)، به تفکیک قابل مشاهده است، لیست کلیه ی ورودی و خروجی ها، لیست کالاهای در حال انقضا ، لیست کالاهای در حال اتمام بر اساس نقطه سفارشی که تعریف شده، لیست کالاهای منقضی شده، لیست کالاهای امحاء و مرجوع شده ، لیست درخواست کالاها را مشاهده نمود؛  

که با گزارشگیری این موارد به راحتی می توان سفارشات هر مرکز را انجام داد و در امر کاهش هزینه ها قدم بزرگی برداشت. چرا که بسیاری از ضررهای مالی در آزمایشگاه ها به  دلیل عدم مدیریت مناسب خرید و انبارش است که بار مالی را به دوش مدیران می اندازد.