آیتم کواگلومتر دارای دو زیر مجموعه Coagulometer و MNPT/INR می باشد.

کواگلومتر مکانیسم لخته شدن یا هموستاز را اندازه میگیرد و برای تعیین نقایص تشکیل لخته که در اختلال عملکرد کبد و هموفیلی دیده میشود به کار میرود همچنین اثر برخی از داروها مثل هپارین /ضد انعقادهای خوراکی وعوامل ضد پلاکتی را سنجش میکند.

دستگاه‌های کوآگولومتر، اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک هستند. در دستگاه‌های نیمه اتوماتیک نیاز به اضافه کردن پلاسما و معرف‌های آزمایش توسط اپراتور به کووت دستگاه می‌باشد و در یک زمان قادر به انجام یک تا دو تست است، در حالیکه دستگاه‌های اتوماتیک دارای سیستم پیپتینگ (Pipetting) برای انتقال پلاسما و معرف‌هاست و همزمان چندین تست را می‌تواند انجام‌دهد.

در آیتم Coagulometer بعد از مشخص کردن بخش و دستگاه نتایجی که از روش دستی بدست آمده را در ستون سمت چپ و نتایجی که از روش دستگاهی همان نمونه ها بدست آمده را در ستون سمت راست وارد میکنیم.

در انتها روش دستی و دستگاهی از نظر صحت مورد بررسی و محاسبات برای ما صورت می گیرند.

در آیتم MNPT/INR برای محاسبه INR می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

در محاسبه INR بیماران می بایستی تا زمانی که سری کیت مصرفی ,کمپانی سازنده و سری ساخت آن و یا روش انجام تست ( دستی -دستگاهی) تغییر نکرده , در مخرج کسر از عدد ثابت محاسبه شده MNPT در آن آزمایشگاه استفاده نمایند.
در صورت تعویض کیت ( سری ساخت , کمپانی و … ) و یا روش آزمایش می بایستی مجددا MNPT محاسبه گردد تا جهت محاسبه INR با کیت جدید مورد استفاده قرار گیرد

جهت محاسبه INR از قرار دادن عدد کنترل روزانه در مخرج کسر خودداری شود.

طبق تصویر فوق در ستون سمت چپ نتایج حاصل از پلاسمای تایید شده را وارد کرده و سپس در ستون سمت راست ISI کیت و مقدار PT بیمار را وارد کرده تا محاسبات MNPT و INR برای ما انجام شود.